Hà Nội: Mở rộng kênh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính(26/03/2024)

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND, thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” trên địa bàn Hà Nội năm 2024.

Tìm theo ngày :