24 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia(05/04/2022)

Xác nhận thông tin về cư trú; đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; đăng ký biến động quyền sử dụng đất; thanh toán viện phí trực tuyến… là những dịch vụ công cần sớm được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Tìm theo ngày :