Ủy quyền thẩm định một số nội dung trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng(12/06/2021)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4142/BGTVT-CQLXD ngày 12/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt một số nội dung trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :