Hướng dẫn một số nội dung tại QCVN 01:2021/BXD và QCVN 06:2022/BXD(15/03/2023)

Ngày 15/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 939/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương về cách xác định diện tích sàn khi tính toán hệ số sử dụng đất của công trình xây dựng và hướng dẫn phân nhóm nhà, công trình theo nguy cơ cháy.

Tìm theo ngày :