Quảng Ninh: Xây dựng Nông thôn mới bền vững - Nền tảng cho giai đoạn mới(11/05/2021)

Ban hành các nghị quyết, xây dựng kế hoạch triển khai với mục tiêu cụ thể, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển sản phẩm OCOP... đó là những hoạt động cụ thể từ tỉnh đến địa phương đã và đang quyết liệt triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tìm theo ngày :