Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện

Thứ năm, 03/08/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 3/8/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Cao độ nền xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Báo cáo với Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt là một nội dung bắt buộc, được tính toán, xác định trong các đồ án quy hoạch đô thị. Quy chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD đã có các quy định về việc chọn cao độ nền xây dựng, trong đó đưa ra các nguyên tắc quy hoạch cao độ nền xây dựng, các yêu cầu về lựa chọn cao độ nền xây dựng theo mực nước ngập tính toán ứng với các tần suất thiết kế phù hợp và các gợi ý ứng dụng giải pháp sống chung với ngập, lũ.

Các chuyên gia, thành viên Hội đồng góp ý tại cuộc họp

Trước đây, TCVN 4449:1987 “Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế” đã đưa ra các nội dung liên quan đến công tác thiết kế quy hoạch cao độ nền xây dựng, từ đánh giá, lựa chọn đất xây dựng đến xác định cao độ nền cho từng chức năng trong đô thị theo mức nước tính toán. Tuy nhiên các quy định này ra đời cách đây đã hơn 30 năm. Do đó, việc thay đổi cách tiếp cận và quy trình, nội dung công tác quy hoạch cao độ nền xây dựng là rất cần thiết, đi kèm với nó cần có một bộ tiêu chuẩn quốc gia phục vụ cho việc thiết kế quy hoạch cao độ nền xây dựng đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá công tác quy hoạch và quản lý cao độ nền xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan tại Việt Nam; nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng của các tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn nước ngoài có liên quan đến công tác thiết kế quy hoạch cao độ nền xây dựng; lý luận về thiết kế quy hoạch cao độ nền xây dựng trong thời đại mới, đặc biệt là các định hướng về phát triển bền vững, các giải pháp thích ứng biến đối khí hậu và nước biển dâng để đưa ra nguyên tắc, quy định, chỉ tiêu thiết kế cao độ nền xây dựng. Các sản phẩm Nhiệm vụ gồm Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; dự tháo Tiêu chuẩn quốc gia Cao độ nền xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế và thuyết minh tiêu chuẩn kèm theo.

Kết thúc quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất: bổ sung các quy định có tính định lượng về lồng ghép thoát nước bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào các quy định về cao độ nền và thoát nước mặt trong QCVN 01:2021/BXD; bổ sung các hệ thống quy định về cao độ nền trong bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07:2016/BXD); bổ sung làm rõ quy định về việc đánh giá, lựa chọn đất xây dựng, trong đó có việc lựa chọn các quỹ đất cho hệ thống hồ điều hòa, khu vực bán ngập, khu vực lưu chứa nước tạm thời, xác định được quỹ đất dành cho các công trình đầu mối thoát nước mặt và công trình ứng dụng giải pháp thoát nước bền vững; ưu tiên các giải pháp thoát nước tự nhiên hoặc dựa trên các đặc điểm tự nhiên để tổ chức thoát nước, sử dụng các giải pháp lưu trữ nước và làm chậm dòng chảy để giải quyết thoát nước đô thị.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo đề cương đã được phê duyệt.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, trong khuôn khổ thời hạn được giao, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ sản phẩm Nhiệm vụ theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng các quy định hiện hành; Báo cáo tổng kết có nhiều thông tin, rõ ràng, có tính tin cậy cao; sản phẩm của Nhiệm vụ là tài liệu tham khảo có giá trị đối với cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch. Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần làm rõ những nội dung liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cao độ nền cũng như vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác lập quy hoạch cao độ nền; rà soát các số liệu đảm bảo chính xác hơn; làm rõ hơn phạm vi áp dụng của dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Cao độ nền xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế..

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)