Nghiệm thu Nhiệm vụ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Thứ sáu, 30/12/2022 17:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng kịch bản phát thải thông thường (BAU) và hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (MRV) cho sản xuất xi măng, gạch ốp lát, gạch nung”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Phó Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Hiệp kết luận cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, nghiên cứu viên Cao Tú Mai cho biết: hiện nay Việt Nam đã ban hành “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050”, với mục tiêu tổng quát - chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, đóng góp tích cực và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất. Bên cạnh đó, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon đã chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của các Bộ ngành (trong đó có Bộ Xây dựng): cần xây dựng và ban hành quy trình, quy định kỹ thuật về đo đạc, báo cáo thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; hướng dẫn các cơ sở trong phạm vi lĩnh vực quản lý thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở trong phạm vi lĩnh vực quản lý. Vì vậy, việc thực hiện Nhiệm vụ là rất cần thiết.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã sưu tầm, tham khảo nhiều tài liệu khoa học có liên quan, đồng thời tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất vật liệu xây dựng thuộc phạm vi nghiên cứu của Nhiệm vụ. Nhóm đã hoàn thành kiểm kê khí nhà kính 3 ngành xi măng, gạch ốp lát, gạch xây nung trong các năm 2018- 2020; xây dựng kịch bản BAU và kịch bản giảm nhẹ phát thải cho 3 ngành sản xuất vật liệu xây dựng nêu trên, năm cơ sở lựa chọn là 2016, kịch bản giảm nhẹ phát thải ước tính được ở mức 10 - 40%; Thiết lập hệ thống MRV cho lĩnh vực vật liệu xây dựng cho cấp ngành và cấp cơ sở.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu, nhóm kiến nghị Bộ Xây dựng định kỳ 2 năm/lần kiểm kê khí nhà kính cấp ngành phục vụ kiểm kê khí nhà kính quốc gia, mở rộng kiểm kê thêm ngành sản xuất vôi, kính xây dựng; thiết lập Ban kỹ thuật chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến kiểm kê, giảm sát, giảm nhẹ phát thải, ứng phó biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; nghiên cứu xây dựng, ban hành kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho vĩnh vực gạch ốp lát, vôi, kính; tăng cường năng lực cho các đơn vị trong hệ thống MRV, đặc biệt là đơn vị thẩm định để sẵn sàng vận hành hệ thống MRV khi hệ thống MRV quốc gia được ban hành.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhóm nghiên cứu kiến nghị cần hoàn thiện, ban hành và hướng dẫn vận hành hệ thống MRV quốc gia; phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc kết nối và vận hành hệ thống MRV ngành phù hợp với hệ thống MRV quốc gia; tăng cường nguồn lực hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực cho Bộ Xây dựng trong việc thực hiện các nội dung về kiểm kê, giảm sát, giảm nhẹ phát thải, ứng phó biến đổi khí hậu và các nội dung khác liên quan. Nhóm cũng kiến nghị các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng cần phân công, bộ phận, cán bộ phụ trách, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung về kiểm soát phát thải, giảm nhẹ phát thải; tăng cường đầu tư nguồn nhân lực đầy đủ kiến thức về lĩnh vực này; tăng cường nghiên cứu, đầu tư và ứng dụng các công nghệ, giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất, tập trung vào các giải pháp tiềm năng đã được đưa ra trong các cam kết quốc gia.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu được giao; hoàn thành Nhiệm vụ theo đúng thời hạn hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành.


Toàn
cảnh cuộc họp

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa của đề tài đối với Bộ Xây dựng trong quá trình thực hiện công tác quản lý giảm phát thải khí nhà kính của Ngành trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần xem xét, biên tập Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đảm bảo cô đọng hơn, rà soát cách tính toán và các số liệu phát thải, đảm bảo chính xác.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Hiệp tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến liên quan đến nội dung Báo cáo tổng kết và đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện các sản phẩm của Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)