Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam(15/03/2021)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với  nội dung kiến nghị:“Sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư làm cơ sở thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công cũng như đầu tư ngoài vốn ngân sách đảm bảo đồng bộ, thống nhất”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa  do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm có văn bản hướng dẫn nội dung phân cấp theo các nội dung tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ. Trường hợp Bộ Xây dựng không hướng dẫn thì có văn bản ủy quyền cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nội dung phân cấp nêu trên”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với  nội dung kiến nghị: “Kính đề nghị Chính phủ tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt cần khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo của một số luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, nhất là Luật Đất đai, Luật Xây dựng nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với  nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) để đảm bảo các cơ quan đơn vị có liên quan kịp thời cập nhật, triển khai, tránh lúng túng và chậm chễ tiến trình đầu tư xây dựng (quy định chi tiết về loại công trình, lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; quy định chi tiết dự án đầu tư quy mô lớn; hướng dẫn hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; thiết kế xây dựng; cấp phép xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang theo văn bản số 95/VPCP ngày 06/01/2021 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị:“Đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn việc các tổ chức, cá nhân tự nguyện tài trợ quy hoạch, để việc tiếp nhận sản phẩm quy hoạch thực hiện thuận lợi tại địa phương.”

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh tiêu chí về quy mô dân số đối với đô thị loại I và loại II cho phù hợp với đặc thù của các đô thị miền núi (ban hành kèm theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13)”.

  • Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương, trong đó có kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre với nội dung: “Kiến nghị Chính phủ xem xét, cho bổ sung vào Quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm bơm nước thô Cái Bè”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 12 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 với nội dung kiến nghị: “Về thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giá vật liệu biến động như hiện nay, với mức vay 25 triệu đồng, nếu các hộ không đối ứng thêm nguồn vốn sẽ khó thi công căn nhà đảm bảo “3 cứng” theo quy định. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tăng mức cho vay ưu đãi để địa phương thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo triển khai xây dựng căn nhà đảm bảo “3 cứng” theo quy định”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở văn bản số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn thành phố Hải Phòng nghiên cứu triển khai lập quy hoạch thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28/12/2020 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2020 với các nội dung kiến nghị như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 08/BDN ngày 07/01/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét điều chỉnh một số nội dung quy định của Nghị định số 68/20196/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể:

Tìm theo ngày :