Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng thay thế Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ(25/08/2021)

Ngày 23/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 951/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng thay thế Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ gồm các ông, bà sau:

<<1...3456...488>>
Tìm theo ngày :