Hướng dẫn nội dung liên quan đến điều kiện năng lực hoạt động xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng(02/04/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1449/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn nội dung liên quan đến điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :