Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn T27(21/03/2020)

Ngày 20/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 34/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn T27 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :