Hướng dẫn áp dụng định mức hoặc cách tính toán chi phí quản lý dự án và các chi phí tư vấn đối với dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng(09/11/2023)

Ngày 09/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5155/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn áp dụng định mức hoặc cách tính toán chi phí quản lý dự án và các chi phí tư vấn đối với dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Tìm theo ngày :