Hướng dẫn Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Mang Yang thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây ban hành định mức xây dựng(24/03/2020)

Ngày 24/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn 1330/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Mang Yang về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

Tìm theo ngày :