Hà Nội: Thiết thực tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”

Thứ tư, 15/03/2023 14:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” thành phố Hà Nội, đến năm 2025.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, sẽ tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chi tiêu chủ yếu của Chương trình số 04-CTr/TU, phấn đấu đến cuối năm 2025: Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 20% huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đáng chú ý, Thành phố phấn đấu tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%; đánh giá, phân hạng được 2.000 sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trở lên; mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 1 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.

Song song đó, nâng thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; cơ bản không còn hộ nghèo và không có hộ tái nghèo, tái cận nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 95% trở lên. Tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, làng văn hóa đạt 65%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80-85%; duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%; tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính đạt 100%...

Ngoài ra, Thành phố sẽ kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương các mô hình mới, cách làm hay, các giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện và các điển hình tiên tiến trong phong trào do Trung ương, Thành phố phát động; từ đó có kế hoạch tuyên truyền bồi dưỡng, nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)