Phú Yên : Trình tự lập, phê duyệt đề án cấp xã

Thứ tư, 24/08/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Trình tự thực hiện triển khai công tác xây dựng nông thônmới: Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, ban quản lý dự án xây dựng nông thôn mớibáo cáo Đảng bộ, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã chươngtrình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.
Tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng về nông thôn: Các xã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng về nông thôn của xã mình theo 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới để xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới của xã.

Lập đề án: đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã do ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã lập. Đối với các xã hạn chế về năng lực cán bộ, đặc biệt đối với các xã miền núi; ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện cử chuyên viên ngành liên quan hướng dẫn xã lập đề án.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án: Sau khi đề án xây dựng nông thôn mới hoàn thành, ban quản lý xã tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trong xã (qua hội nghị cán bộ chủ chốt của ngành, đoàn thể xã hoặc hội nghị hội đồng nhân dân xã; qua hội nghị chi bộ thôn; họp đại diện các thôn, buôn) sau đó hoàn chỉnh đề án trình UBND xã.

Thẩm định đề án: UBND, ban quản lý dự án xã báo cáo hội đồng thẩm định cấp huyện, các phòng, ban chức năng chuyên môn của huyện thẩm định đề án. Sau đó tiếp thu chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề án. UBND xã trình UBND cấp huyện phê duyệt đề án.

Phê duyệt đề án: Trên cơ sở tờ trình của ban quản lý dự án xã và UBND xã, báo cáo kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định cấp huyện và tờ trình của phòng NN - PTNT, phòng kinh tế, UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt đề án.

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN

Báo cáo thẩm định của hội đồng thẩm định cấp huyện, tờ trình của phòng NN-PTNT, phòng kinh tế thị xã, thành phố.Tờ trình của UBND thành phố, thị xã trình HĐND thành phố, thông qua đối với thành phố, thị xã. Tờ trình của UBND huyện trình huyện ủy thông qua đối với cấp huyện.

Nghị quyết của huyện ủy đối với cấp huyện, HĐND thành phố, thị xã đối với thành phố, thị xã về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2010-2020. Văn bản của UBND tỉnh về việc thống nhất thỏa thuận các nội dung cơ bản của đề án. Nội dung đề án đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của các cấp, các ngành liên quan và các tài liệu khác có liên quan.

Thủ tục phê duyệt đề án cấp xã gồm có: Tờ trình của ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã. Tờ trình của UBND xã. Báo cáo kết quả thẩm định đề án của hội đồng thẩm định cấp huyện. Tờ trình của phòng NN - PTNT hoặc phòng kinh tế cấp huyện.

Nội dung chi tiết đề án đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các cấp, các ngành có liên quan và ý kiến góp ý của nhân dân trong xã.

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Đề án cấp huyện (UBND huyện báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh qua sở NN-PTNT):

Thời gian các sở, ban ngành nghiên cứu trả lời: Sau khi sở NN-PTNT nhận được tờ trình và hồ sơ đề án của huyện, sở NN-PTNT gửi phiếu lấy ý kiến của các đơn vị. Trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), các Sở, ban ngành liên quan phải gửi sở NN-PTNT ý kiến của mình. Sau 7 ngày (ngày làm việc) dở NN-PTNT phải tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Thời gian UBND tỉnh trả lời UBND huyện: Sau khi nhận được báo cáo của Sở NN-PTNT, trong thời hạn 10 ngày (ngày làm việc), UBND tỉnh có văn bản trả lời UBND huyện.

Thời gian thẩm định đề án: Đề án cấp xã gửi về phòng NN-PTNT hoặc phòng kinh tế (cơ quan thường trực xây dựng nông thôn mới cấp huyện). Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), Hội đồng thẩm định cấp huyện và phòng NN-PTNT hoặc phòng kinh tế cấp huyện phải trả lời UBND xã kết quả thẩm định đề án.

Thời gian phê duyệt đề án: Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời gian 7 ngày (ngày làm việc), UBND cấp huyện phải phê duyệt đề án cấp xã.
 
Theo : Báo Phú Yên điện tử
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)