Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 26/07/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Theo Công văn 1227/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầucác địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quảChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức việc đào tạo nghề cho nông dân và tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới - Ảnh minh họa

Sau một năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) đã trở thành phong trào được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là người dân ở nông thôn đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia và bước đầu đạt được một số kết quả khả quan.

Tuy nhiên, Chương trình triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu, một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức chưa rõ về vị trí, tầm quan trọng của Chương trình cũng như vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình các cấp

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả Chương trình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình các cấp, trong đó cấp tỉnh, cấp huyện do đồng chí Bí thư hoặc Chủ tịch UBND làm Trưởng Ban và Ban Quản lý cấp xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo các cấp phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên, trực tiếp phụ trách chỉ đạo các xã điểm của địa phương, có kế hoạch thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện; đồng thời xem xét hỗ trợ về phụ cấp, công tác phí cho các cán bộ triển khai chương trình ở các cấp.

Trưởng Ban Chỉ đạo các cấp phải chủ động phối hợp với Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để triển khai mạnh mẽ cuộc vận động "Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo các cấp phải ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các cấp, các ngành và toàn dân về nhận thức và cách làm để người dân thấy rõ vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, phổ biến rộng rãi các điển hình về xây dựng nông thôn mới; tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thảo luận chuyên đề trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, Trưởng ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố giao các Sở, ngành chức năng cụ thể hóa và hướng dẫn các huyện, xã để tổ chức thực hiện, tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, có ưu tiên cho các xã điểm.

Trọng tâm năm 2011 là hoàn thành quy hoạch nông thôn mới cấp xã

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 là phấn đấu cơ bản hoàn thành quy hoạch nông thôn mới cấp xã. Đồng thời, lựa chọn những xã có khả năng sớm hoàn thành cơ bản các tiêu chí, các xã có thể hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực một cách hợp lý.

Trước mắt tập trung ưu tiên thực hiện đẩy mạnh sản xuất để nâng cao mức sống người dân; xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; quan tâm đến công tác giáo dục để sớm đạt tiêu chí của ngành; tổ chức việc đào tạo nghề cho nông dân và tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới; chăm lo sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn.
 
Theo : www.chinhphu.vn
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)