Bắc Giang: Rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã

Thứ tư, 11/10/2023 15:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) đô thị cấp huyện, cấp xã.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, về việc tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá phân loại đô thị theo tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị tương ứng đối với các ĐVHC đô thị cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019-2021, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện công tác quản lý, thực hiện phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển đô thị, phân loại đô thị đối với các ĐVHC đô thị cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019-2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 2, 3 Công văn số 1698/UBND-KTN ngày 11/4/2023 về việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Xây dựng đối với công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị tại tỉnh Bắc Giang. Giao UBND huyện Sơn Động tổ chức rà soát đánh giá phân loại đô thị thị trấn An Châu đạt tiêu chí đô thị loại V, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận theo quy định trước ngày 30/6/2024.

Về việc rà soát quy hoạch đô thị để thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp xã giai đoạn 2023-2025; rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn bảo đảm sự thống nhất với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã. Trên cơ sở phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh, Sở Xây dựng hướng dẫn UBND cấp huyện rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn bảo đảm sự thống nhất với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC ấp xã theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2023-2025.

Về việc phân loại đô thị (đối với thành phố, thị trấn, khu vực dự kiến hình thành đô thị), đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị. Trên cơ sở rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị và chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới chương trình phát triển từng đô thị theo quy định.

Việc đánh giá, công nhận loại đô thị, đánh giá, công nhận trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị thực hiện theo quy định tại Nghị quyết về phân loại đô thị. UBND cấp huyện thực hiện đầu tư, phát triển đô thị và tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Đến năm 2025, thành phố Bắc Giang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chuẩn của tiêu chí phân loại đô thị về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị, chú trọng hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)