Ban hành Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thứ năm, 13/10/2022 14:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Ký hiệu QCĐP 01: 2022/YB).

Ảnh minh họa

Quy chuẩn này quy định các thông số và mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp nước); các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm các thông số chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các đơn vị cấp nước tại tỉnh khác có hoạt động cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Yên Bái không áp dụng Quy chuẩn này mà áp dụng Quy chuẩn địa phương (hoặc QCVN) tại địa điểm đơn vị hoạt động khai thác, sản xuất.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước đóng bình, đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng bình, đóng chai, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt.

Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép

Đối với việc công bố hợp quy: Đơn vị cấp nước (trừ các đơn vị chỉ thực hiện hoạt động truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ) phải tự tiến hành đánh giá hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN của Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Đơn vị cấp nước phải tiến hành đánh giá hợp quy theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và gửi bản tự công bố hợp quy về Sở Y tế tỉnh Yên Bái theo mẫu tại Phụ lục số 02 của QCVN 01-1:2018/BYT.

Trình tự công bố hợp quy và Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy được quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và khoản 3, khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)