Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Thứ hai, 18/04/2022 14:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

Ảnh minh họa.

Theo đó, điều chỉnh các chỉ tiêu tại mục 2.2, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

Cụ thể, mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025: Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 đạt khoảng 29,2 m2 sàn/người (đô thị 29,6 m2 sàn/người; nông thôn 29,0 m2 sàn/người). Tổng diện tích nhà ở tăng thêm đến 2025 khoảng 17,6 triệu m2 sàn, trong đó, nhà ở thương mại là 7,3 triệu m2 sàn (Nhà ở thương mại cao tầng 950 nghìn m2 sàn; nhà ở thương mại thấp tầng 6,35 triệu m2 sàn); nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khoảng 1,245 triệu m2 sàn; nhà ở cho công nhân 6,2 triệu m2 sàn; nhà ở cho sinh viên 13 nghìn msàn; nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng khoảng 142 nghìn m2 sàn; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây 2,7 triệu m2 sàn.

Về chất lượng nhà ở, nâng cao tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố từ 97,5% lên 98,5%; giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ từ 2,5% xuống còn 1,5%; 85% nhà ở có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh: Tổng diện tích đất ở toàn tỉnh khoảng 2.406,61 ha. Tổng kinh phí khoảng 243.059 tỷ đồng. Nguồn vốn bao gồm vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng...; nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng từ nguồn vốn của các hộ gia đình.

Mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030: Chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân đến năm 2030 là 32,5m2 sàn/người (đô thị 32,7 m2 sàn/người; nông thôn 32,3 m2 sàn/người). Tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 22,6 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở thương mại 7,5 triệu m2 sàn (Nhà ở thương mại cao tầng 885.600 msàn; nhà ở thương mại thấp tầng 6.614.400 m2 sàn), nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp 1.015.000 m2 sàn, nhà ở cho công nhân 11,5 triệu m2 sàn, nhà ở cho sinh viên 37 nghìn m2 sàn, nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây 2.548.000 msàn.

Về chất lượng nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99%; 90% nhà ở có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh: Tổng diện tích đất ở toàn tỉnh khoảng 1.656,91 ha. Tổng kinh phí khoảng 245.951 tỷ đồng. Nguồn vốn bao gồm vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở thưong mại, nhà ở xã hội bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng...; nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng từ nguồn vốn của các hộ gia đình.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)