Ban hành 7 văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2021

Thứ hai, 18/10/2021 13:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9/2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 7 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 nghị định của Chính phủ và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trong đó, Nghị định số 82/2021/NĐ-CP ngày 6/9/2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Nghị định gồm 2 điều với những nội dung chính như sau:

+ Kéo dài thời gian thực hiện thí điểm Nghị định số 20/2020/NĐ-CP cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương đối với doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

+ Bổ sung một số nội dung chưa quy định tại Nghị định số 20/2020/NĐ-CP: Quy định về việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương cho năm sau không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện; quy định về xác định tiền lương đối với người lao động và người quản lý trong trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan (tác động bởi dịch COVID-19) đến năng suất lao động và hiệu quả của doanh nghiệp; quy định Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tiếp tục áp dụng tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 20/2020/NĐ-CP, không áp dụng quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới do Chính phủ quy định theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, để bảo đảm tính đồng bộ, tính thống nhất trong thực hiện.

Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/9/2021 của Chính phủ biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022.

Nghị định gồm 6 điều, trong đó gồm: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan và danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan; điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; thuế suất và hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia.

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử. Nghị định gồm 3 điều, trong đó, thu hẹp đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thông báo website thương mại điện tử bán hàng: Nghĩa vụ thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng được thu hẹp chỉ áp dụng đối với website thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến. Việc sửa đổi này sẽ giảm 49% đối tượng phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo.

Quy định đối với quản lý hoạt động thương mại điện tử trên mạng xã hội: Mạng xã hội có các tính năng hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử trở thành một trong những hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử. Do đó, chủ sở hữu các mạng xã hội này phải tuân thủ, thực hiện các quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Nghị định gồm 5 chương và 30 điều, trong đó Nghị định quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của du học sinh học bổng ngân sách Nhà nước; quyền và trách nhiệm của công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Nghị định gồm 2 điều với các nội dung chính như sau:

+ Kéo dài thời gian thực hiện thí điểm Nghị định số 121/2016/NĐ-CP và Nghị định số 74/2020/NĐ-CP cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương đối với doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

+ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định Nghị định số 121/2016/NĐ-CP và Nghị định số 74/2020/NĐ-CP để khắc phục một số bất cập, gồm:

- Sửa đổi tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

- Bổ sung quy định xếp lương đối với công nhân quốc phòng; đối với viên chức quốc phòng và các đối tượng khác; quy định công ty mẹ, công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ tiếp tục thực hiện đơn giá tiền lương ổn định giai đoạn 2016-2020; quy định rõ việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong trường hợp công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ nhận sáp nhập hoặc phát sinh nhiệm vụ mới; quy định bảo đảm tiền lương ở mức nhất định để ổn định đời sống người lao động trong trường hợp tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty con bị tác động nghiêm trọng bởi các yếu tố khách quan.

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được ban hành nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho các đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV (Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV), Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022./.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)