Quảng Bình: Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và tăng cường quản lý theo Quy hoạch xây dựng

Thứ ba, 24/08/2021 13:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1567/UBND-KT về việc nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và tăng cường công tác quản lý theo Quy hoạch xây dựng.

Theo đó, để nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định quy hoạch, quản lý quy hoạch, đồng thời khắc phục tồn tại, hạn chế, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng; có biện pháp nâng cao kết quả thẩm định quy hoạch, rút ngắn thời gian thẩm định; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng; trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị, địa phương có liên quan làm tốt công tác công bố công khai quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch thì phải đảm bảo tuân thủ điều kiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra việc UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn đảm bảo tính kết nối với các khu vực xung quanh, phù hợp với quy hoạch cấp trên, đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, Ban Quản lý Khu Kinh tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung hướng dẫn, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý quy hoạch xây dựng; thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư phát triển đô thị, lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục quy định; triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến Nhân dân trong khu vực quy hoạch, bị ảnh hưởng tác động bởi quy hoạch; công bố công khai đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát theo quy hoạch. Các sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch; rà soát đồ án quy hoạch có nội dung không phù hợp, không bảo đảm tính khả thi để báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng xem xét, điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng cho phù hợp; hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là điều chỉnh cục bộ các quỹ đất công cộng sang chức năng khác để thực hiện một số nhiệm vụ trước mắt làm phá vỡ quy hoạch chung.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm quy định về tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm lập quy hoạch theo quy định; nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng, cơ quan tổ chức liên quan, công bố công khai, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, lưu trữ, gửi hồ sơ lưu trữ quy hoạch theo đúng quy định; thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đồ án quy hoạch.

Nguồn: Quangbinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)