Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch đảo Núi Cuống tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà

Thứ sáu, 14/06/2024 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3532/BXD-QHKT ngày 14/6/2024 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh cho ý kiến về nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu du lịch đảo Núi Cuống tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà (sau đây gọi tắt là QHC-Núi Cuống).

1. Về cơ sở pháp lý lập QHC- Núi Cuống:

- Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 (sau đây gọi tắt là QH-80), chỉ xác định huyện Đầm Hà nằm trong phân vùng ưu tiên cho phát triển du lịch Khu vực du lịch biển đảo Vân Đồn, đồng thời xác định đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đầm Hà có 01 sân gôn; do đó UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm về sự phù hợp của QHC-Núi Cuống với QH-80.

- Theo Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 (sau đây gọi tắt là QHV) xác định khu vực nghiên cứu thuộc vùng III: Vùng phía Nam – Vùng phát triển cảng thuỷ nội địa, nuôi trông thủy sản, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, bảo tồn và phát huy giá trị sinh thái biển; theo định hướng phát triển du lịch huyện Đầm Hà, trong đó xác định Khu du lịch sinh thái đảo Núi Cuống là khu du lịch sinh thái, thể thao cao cấp (quy mô khoảng 700 ha). Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, việc UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch đảo Núi Cuống tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà là có cơ sở.

2. Để có cơ sở phê duyệt QHC-Núi Cuống, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, bổ sung tiếp thu giải trình đầy đủ các nội dung góp ý: các Sở, ngành có liên quan và các ý kiến cộng đồng dân cư. Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu hiện trạng, bản đồ lập quy hoạch. Khi thực hiện lập QHC-Núi Cuống phải tuân thủ trình tự theo các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; khi rà soát, đánh giá các loại đất lâm nghiệp, vùng triều kiệt, bãi bồi phải tuân thủ các quy định của pháp luật về: Lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, đất đai, đa dạng sinh học; tài nguyên môi trường biển - hải đảo và các quy định pháp luật khác có liên quan; khi nghiên cứu lập quy hoạch phải đảm bảo phát triển hài hòa, giữ gìn cảnh quan môi trường, đáp ứng về an ninh - quốc phòng.

3. Bộ Xây dựng thống nhất đối với một số nội dung liên quan đến mục tiêu, tính chất của đồ án QHC-Núi Cuống; việc lập quy hoạch trên nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển không gian theo QHV đã được phê duyệt; khai thác các tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể dục thể thao, từng bước phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch, đảm bảo phát triển bền vững môi trường rừng và biển.

4. Để có cơ sở xem xét, thẩm định và phê duyệt, đề nghị bổ sung làm rõ một số nội dung sau:

- Về thời hạn của QHC-Núi Cuống, dự báo ngắn hạn đến 2030 và dài hạn đến năm 2040 là chưa phù hợp với quy định, đề nghị rà soát, điều chỉnh để đảm bảo thời hạn quy hoạch khoảng từ 20 năm đến 25 năm (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Luật Xây dựng năm 2014).

- Phạm vi nghiên cứu và quy mô lập quy hoạch: Theo QHV đã xác định vùng phát triển Khu du lịch đảo Núi Cuống; tuy nhiên UBND tỉnh Quảng Ninh cần rà soát, chịu trách nhiệm về quy mô các khu vực cần lập quy hoạch (ngoài các khu vực đồi núi, mặt nước, không khai thác dịch vụ du lịch…) đảm bảo khớp nối không gian cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận, vừa đảm bảo cơ sở khoa học, tính thực tiễn; việc lập quy hoạch phải đáp ứng công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, không để lãng phí nguồn lực lập quy hoạch.

- Phần đánh giá hiện trạng:

+ Các số liệu, bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải được đánh giá, thống kê đảm bảo tính pháp lý theo quy định của ngành Xây dựng và thống nhất với ngành Tài nguyên môi trường (đất nông, lâm nghiệp, đất xây dựng), đặc biệt cần xác định rõ ranh giới, quy mô đất rừng phòng hộ và rừng tự nhiên.

+ Bổ sung, phân tích thực trạng phát triển dân số, lao động của huyện Đầm Hà nói chung và khu vực lập quy hoạch nói riêng (trên cơ sở các số liệu do cơ quan có thẩm quyền cung cấp), đặc biệt là số lượng khách du lịch qua các thời kỳ của huyện Đầm Hà và các vùng lân cận; đánh giá hệ thống hạ tầng kinh tế (cơ sở dịch vụ du lịch, thực trạng các tour tuyến, điểm du lịch) trong khu vực vùng huyện Đầm Hà và vùng phụ cận (thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà và Vân Đồn) làm cơ sở xác định nhu cầu phát triển du lịch khu vực trên; khoanh vùng, đánh giá tiềm năng các giá trị cảnh quan, hệ sinh thái.

- Mục tiêu, động lực và tính chất của QHC-Núi Cuống phải bám sát các định hướng, mục tiêu của QHV; xác định rõ các tính chất nổi trội, đặc trưng (cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái…). Về dự báo lượng khách du lịch (đến năm 2030 khoảng 575.000 khách/năm, đến năm 2040 khoảng 1.125.000 khách/năm) và 20.000 dân số lao động là chưa phù hợp, thiếu cơ sở khoa học; với tính chất đặc thù của Khu du lịch (không xác định phát triển quy mô dân số đô thị) nên việc dự bảo lượng khách du lịch và quy mô lao động từng giai đoạn của Đồ án phải được luận cứ trên cơ sở phân tích, dự báo lượng khách du lịch, quy mô dân số lao động theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh và quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà; đồng thời phải làm rõ các yếu tố đặc thù riêng về tài nguyên du lịch, nguồn lực và điều kiện đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch tại khu vực Núi Cuống; vì vậy, các nội dung dự báo về lượng khách du lịch, quy mô dân số lao động, đất đai cần phải xem xét, tính toán lại để phù hợp với thời hạn lập quy hoạch (đến năm 2045).

- Định hướng quy hoạch sử dụng đất:

+ Bổ sung luận cứ, cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất (du lịch, đất hỗn hợp…); đối với đất sử dụng hỗn hợp cần làm rõ tỷ trọng các loại đất, trong đó cần xác định quy mô quỹ đất phát triển nhà ở xã hội gắn với các thiết chế văn hóa cho dân số lao động được quy đổi từ hoạt động dịch vụ khách du lịch. Rà soát quỹ đất xây dựng, hạn chế quy hoạch vào khu vực có địa hình dốc lớn; không quy hoạch vào các khu vực rừng phòng hộ, khu vực có hệ sinh thái cần được bảo tồn; quy hoạch sử dụng đất của QHC-Núi Cuống phải phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với đất cây xanh chuyên đề (sử dụng làm sân gôn) khi thực hiện quy hoạch phải tuân thủ các quy định của Nghị định 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

+ Đối với các chỉ tiêu sử dụng đất tại các khu chức năng: Việc đề xuất tầng cao tối đa 30 tầng, mật độ xây dựng tối đa tại các khu hỗn hợp từ 50-70% và khu công viên chuyên đề 25% là chưa phù hợp định hướng phát triển là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, gắn với bảo tồn hệ sinh thái; đề nghị rà soát, điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với các định hướng trên. Đặc biệt hạn chế phát triển mô hình nhà phố thương mại, mật độ xây dựng cao tại các khu vực đất hỗn hợp.

-  Định hướng phát triển không gian:

+ Bổ sung luận cứ, cơ sở lựa chọn cấu trúc phát triển Khu du lịch; cũng như các nguyên tắc lựa chọn phương án phát triển, định hướng các phân khu chức năng; làm rõ tính đặc trưng của từng khu vực (cảnh quan môi trường, hệ sinh thái…), trên cơ sở đó xác định quy mô phát triển đảm bảo cảnh quan môi trường, gắn với an ninh quốc phòng. 

+ Đối với các khu chức năng cần đưa ra các nguyên tắc kiểm soát phát triển, định hướng các không gian cảnh quan, giải pháp kiến trúc công trình cần có tính độc đáo, phù hợp với môi trường khí hậu biển, đảo gắn với cảnh quan môi trường xung quanh.

- Đối với nội dung định hướng hạ tầng: Rà soát tổng thể các định hướng của QHV (giao thông, cấp điện, cấp nước…); xác định nguồn, tính toán nhu cầu từng giai đoạn (đối với các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật), phù hợp với tính toán quy mô dân số lao động và sử dụng đất, phù hợp với các quy hoạch cấp trên; làm rõ điểm đấu nối các tuyến giao thông đối ngoại, các tuyến điện cao thế, đường ống chính cấp nước kết nối với đảo Núi Cuống; xác định các giải pháp quy hoạch phù hợp với địa hình, môi trường từng khu vực. Đối với bến tầu du lịch cần rà soát vị trí, cơ sở hình thành, đảm bảo phù hợp quy hoạch các luồng, bến theo QH-80.

- Đánh giá môi trường chiến lược: Các nội dung đánh giá, giải pháp thực hiện còn thể hiện chung chung; đối với từng khu vực phải có đánh giá và đề xuất các giải pháp cụ thể; đặc biệt là làm rõ các tác động tới môi trường rừng, biển, hệ sinh thái tự nhiên.

5. Đối với nội dụng bản vẽ, thuyết minh của QHC-Núi Cuống là chưa phù hợp quy định hiện hành; đề nghị rà soát các nội dung bản vẽ, thuyết minh đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 12 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3532/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)