Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Thanh Bình II, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Thứ ba, 23/04/2024 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 487/UBND-GTXD ngày 25/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị có ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Thanh Bình II (sau đây gọi là Đồ án quy hoạch). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1706/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ, cơ sở pháp lý

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp tại điểm 2 Mục V Điều 1 và Phụ lục III (ban hành kèm theo Quyết định) có xác định Khu công nghiệp Thanh Bình II thuộc Danh mục các khu công nghiệp thành lập mới, địa điểm dự kiến thuộc huyện Thanh Liêm, diện tích dự kiến 250ha (KCN Thanh Bình II được quy hoạch 300ha, giai đoạn I thành lập với diện tích 250ha theo chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và được mở rộng thêm 50ha khi đáp ứng các điều kiện theo quy định – theo Phụ lục III Quyết định số 1686/QĐ-TTg).

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam là cơ quan chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (huyện Thanh Liêm, đô thị Phố Cà), các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác trên địa bàn chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát bảo đảm việc tổ chức lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Thanh Bình II quy mô 300ha thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, đô thị, quy định của các pháp luật có liên quan, sự phù hợp, thống nhất của Đồ án quy hoạch với các quy hoạch có cấp độ cao hơn được phê duyệt.

2. Sự phù hợp với quy chuẩn

Cơ cấu tỷ lệ đất giao thông, đất cây xanh, đất khu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình II cơ bản phù hợp quy định bảng 2.6 Mục 2.5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Đối với dự kiến tầng cao xây dựng 05 tầng tại các lô đất xây dựng nhà máy, đề nghị lưu ý để đảm bảo phù hợp quy định: “Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%” (mục 2.5.3 QCVN 01:2021/BXD).

3. Một số nội dung cần lưu ý, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện:

- Cơ quan lập quy hoạch chịu trách nhiệm về: tính chính xác của số liệu, thông tin, các tài liệu, cơ sở dữ liệu, bản đồ phục vụ lập Đồ án quy hoạch; hiện trạng, thực trạng đất đai, dân cư, các công trình xây dựng và nội dung rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án tại khu vực lập quy hoạch.

- Đề nghị rà soát để đảm bảo thống nhất nội dung đánh giá hiện trạng đất đai, hiện trạng dân cư tại các mục 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 Thuyết minh quy hoạch.

- Bổ sung luận giải trên cơ sở phù hợp với tính chất Khu công nghiệp, loại hình sản xuất công nghiệp dự kiến thu hút đầu tư để làm cơ sở lựa chọn mô đun diện tích lô quy hoạch nhà máy, kho tàng; bố trí mạng lưới đường giao thông phù hợp với yêu cầu.

- Cần xác định rõ phân kỳ giai đoạn I (250ha) và giai đoạn mở rộng thêm 50ha để có kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng phù hợp các quy định hiện hành.

- Quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

+ Đề nghị bổ sung tại Thuyết minh chỉ tiêu sử dụng đất của từng lô quy hoạch theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

+ Đối với bố trí khu đất cây xanh cảnh quan CX01, cần xem xét vị trí đảm bảo tiếp cận sử dụng thuận tiện cho người lao động, làm việc trong khu công nghiệp về mặt tổ chức giao thông, tổ chức không gian chung toàn Khu.

- Các giải pháp quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình II phải đảm bảo khớp nối đồng bộ, phù hợp với hệ thống hạ tầng chung của khu vực về mạng lưới giao thông, cao độ nền xây dựng, thoát nước mưa, thoát nước thải, cung cấp năng lượng, vệ sinh môi trường..., phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Nam, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm, Quy hoạch chung đô thị Phố Cà, các quy hoạch khác tại khu vực được cấp thẩm quyền phê duyệt. Lưu ý bổ sung giải pháp khắc phục trong tổ chức giao thông nội khu để đảm bảo hoạt động vận hành giao thông khu công nghiệp không bị ảnh hưởng bởi đường giao thông khu vực qua phạm vi khu công nghiệp (đường trục Bắc – Nam).

- Rà soát nội dung phương án, giải pháp cấp nước phòng cháy chữa cháy trong đồ án quy hoạch theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và quy định tại Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

- Xác định cụ thể kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu công nghiệp (nếu có) là cơ sở khi tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng theo các quy định pháp luật hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư góp ý nội dung đồ án quy hoạch; đảm bảo sự phù hợp, thống nhất Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Thanh Bình II với Quy hoạch tỉnh Hà Nam, các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (huyện Thanh Liêm, đô thị Phố Cà), quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác có liên quan và Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đô thị, quy định của pháp luật khác có liên quan (đầu tư, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy,...); đảm bảo việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp Thanh Bình II theo quy định pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1706/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)