Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị chuyên đề Quý I/2024

Thứ tư, 10/04/2024 15:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/4/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị chuyên đề Quý I/2024, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng có đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng; lãnh đạo cấp ủy các cấp và toàn thể đảng viên các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng (tham dự hội nghị thông qua các điểm cầu thành phần kết nối với điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng).

Tại hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung chính trong Chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh - Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ trình bày chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Trong chuyên đề này, đại diện Bộ Nội vụ đề xuất tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách và công tác quản lý Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ; phổ biến pháp luật, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có biểu hiện, hành vi né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, nghiên cứu kỹ bài học kinh nghiệm đầu tiên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng xứng đáng với vai trò tiên phong, phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phải hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực và kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn liền với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực;

Tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-03/02/2024) và 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024), hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024).

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết. Từ đó vận dụng vào thực tiễn, nhằm thúc đẩy trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng viên dành thời gian đọc những bài viết của đồng chí Tổng Bí thư để hiểu sâu sắc hơn con đường phát triển đất nước của Việt Nam; các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư tới toàn thể đảng viên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, tăng cường công tác thi đua khen thưởng; kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)