Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Thứ tư, 02/11/2022 15:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch xác định rõ mục tiêu về thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ. Theo đó, trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố được thống kê, công bố (lần đầu) và được công khai trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (https://www.hanoi.gov.vn), trang thông tin điện tử của các sở, ngành và tương đương thuộc UBND Thành phố (theo ngành, lĩnh vực).

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ, trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ và 20% chi phí tuân thủ TTHC nội bộ.

Trong đó, trước ngày 01/01/2024, rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố; cắt giảm ít nhất 10% TTHC nội bộ và 10% chi phí tuân thủ TTHC nội bộ.

Trước ngày 01/01/2025, rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố; cắt giảm ít nhất 10% TTHC nội bộ và 10% chi phí tuân thủ TTHC nội bộ.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học các công việc cụ thể được giao tại kế hoạch này, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra. Tiêu chí, cách thức, quy trình thống kê, công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Các sở, ngành và tương đương thuộc UBND Thành phố; UBND cấp huyện; UBND cấp xã xác định rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm; kết quả này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của các đơn vị trong giai đoạn 2022-2025…

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)