Cá nhân có được đứng hai vai trò chủ trì thiết kế và tư vấn giám sát trưởng trong một dự án hay không?

Ngày cập nhật: 09/05/2022

Hỏi: (Mai Hằng - maihang101188@gmail.com)

Công ty tôi là đơn vị thiết kế, giám sát sửa chữa, bảo dưỡng công trình A thuộc vốn ngân sách, nhân viên B trong công ty tôi có chứng chỉ hành nghề thiết kế và chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phù hợp thì có được kiêm hai vị trí là chủ trì thiết kế và tư vấn giám sát trường trong dự án này không?

Trả lời:

Chủ trì thiết kế và giám sát trưởng là các chức danh chuyên môn được quy định tại khoản 14, khoản 15 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Cá nhân đảm nhận những chức danh này phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Pháp luật về xây dựng hiện hành không quy định về việc cá nhân đảm nhiệm cả 2 chức danh nêu trên trong cùng một dự án. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Luật Đấu thầu thì tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu phải tuân thủ quy định của Luật này, trong đó có quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu và các hành vi bị cấm trong đấu thầu (Điều 6, Điều 89 của Luật này).

Nội dung quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu còn được quy định tại Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Do vậy, các cá nhân, tổ chức có liên quan cần căn cứ vào các quy định nêu trên để tổ chức quản lý, thực hiện đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng