Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV(24/08/2022)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022). Theo đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng và cải tạo, sửa chữa nhà ở hỗ trợ người có công phù hợp với tình hình hiện nay và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: Tại khoản 7 Điều 182 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định “Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP) để đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở 2014 quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội, trên cơ sở gần như khôi phục lại một số nội dung của Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (trước khi được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP) như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung      kiến nghị: Đề nghị quan tâm, đầu tư xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên dạy học vùng sâu, vùng xa”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị: Cử tri kiến nghị quan tâm đến chính sách nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là giáo viên".

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3864/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương được chuyển đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Đề nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp; tiếp tục có chính sách quan tâm hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp hậu Covid-19; chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi đến qua văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chung thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện để thành phố thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 487/BDN ngày 14/06/2022 với nội dung kiến nghị: "Cử tri chưa đồng tình với văn bản số 1309/BXD-QLDN ngày 18/4/2022 của Bộ Xây dựng về việc trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội và tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo, yêu cầu Tổng Đầu tư và phát triển nhà (HUD) khẩn trương bàn giao cho quận Hoàng Mai những ô đất xây dựng trường học, công cộng ở Khu đô thị Linh Đàm vẫn chưa được đầu tư theo quy hoạch để Quận đưa vào đầu tư, quản lý phục vụ Nhân dân trên địa bàn, tránh bỏ không gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và phát sinh các vi phạm về lấn chiếm đất đai".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội  với nội dung kiến nghị: “Theo khoản 4 Điều 14 Luật Kiến trúc quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành; đối với quy chế quản lý kiến trúc của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I là thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng”. Thực hiện theo quy định nêu trên đối với các Quy chế quản lý kiến trúc (bao gồm: Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn) trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo thẩm quyền phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nội dung quy định này chưa phù hợp, gây khó khăn trong quá trình phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc do có yêu cầu phải thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh tất cả các Quy chế quản lý kiến trúc (Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn) là chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương. Kiến nghị xem xét, điều chỉnh chỉ quy định thông qua Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với đô thị đặc biệt, đô thị loại I; đối với các đô thị còn lại và điểm dân cư nông thôn chỉ thông qua ở Hội đồng nhân dân cấp huyện”.   

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị “Kiến nghị khi nghiên cứu trình sửa đổi Luật Thủ đô cần quan tâm đến thu hút, phát triển thanh niên, thế hệ trẻ. Trong đó, …. Đề nghị tăng thẩm quyền, phân cấp cho Thành phố trong quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị.”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 3864/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2022 với  nội dung kiến nghị như sau: Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị: tại điểm a khoản 1 Điều 44 “Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I” và khoản 3 Điều 51 “Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị”.

Tìm theo ngày :