Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV(03/06/2021)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 2665/VPCP-QHĐP ngày 19/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu có giải pháp đảm bảo nước ngọt cho xã Tân Hiệp, thành phố Hội An nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm nước ngọt vào  mùa khô, phục vụ đời sống của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên đảo cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại địa phương”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 11 do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Tại Khoản 3, 4 Điều 1, Quyết định số 714/QĐ-TTg  ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020, có quy định UBND cấp tỉnh được phép thu hồi các lô nền này để giao cho các hộ gia đình khác hoặc bán đấu giá. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Long An vướng cơ chế không được bán vượt 30% số lô nền sinh lợi trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018. Đề nghị sớm xem xét, cho tỉnh được bán lô nền sinh lợi trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vượt 30% số lô nền sinh lợi trong tổng số lô nền cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh, nhằm tránh lãng phí trong đầu tư”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11 do Ban Dân nguyện chuyển đến theo  công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: Đối với Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ  và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ: Cử tri kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét có cơ chế, chính sách thực hiện giai đoạn tiếp theo; tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng, vì đặc thù của địa phương vùng sâu, vùng xa, biến đổi khí hậu, chi phí cao; tăng mức cho vay từ 25 triệu đồng lên 50 triệu đồng đối với hỗ trợ nhà ở hộ nghèo”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11 do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 92/BDN ngày 06/04/2021 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 11 do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đánh giá cao Chính phủ đã quan tâm xây dựng nhiều cụm, tuyến dân cư giúp cho người dân ở các vùng thiên tai, lũ lụt, sạt lở ổn định nơi ở, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều người dân sống theo kênh, rạch còn tiềm ẩn nguy cơ bị mất nhà, nguy hiểm đến tính mạng do bị lũ, sạt lở nên cử tri đề nghị thay đổi tư duy trong quy hoạch dân cư ở đồng bằng sông Cửu Long với định hướng là xây dựng cụm dân cư tập trung (không bố trí theo tuyến dân cư) để có thể phát triển song song các thiết chế khác để đảm bảo về an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa, ....”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh kèm theo văn bản số 451/BDN ngày 30/12/2020 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các nội dung các kiến nghị như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị như sau: “Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quy định “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là nội dung trong đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đối với thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được lập riêng thành đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật”. Tuy nhiên, một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị như: Đồ án Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị là cơ sở để phân lưu vực thoát nước cho các khu vực trên địa bàn tỉnh (không thể thực hiện theo ranh giới hành chính như việc quy định nội dung hạ tầng kỹ thuật có trong đồ án quy hoạch chung từng đô thị) và phạm vi nghiên cứu mở rộng kết nối với các tỉnh, thành lân cận có tính đến ứng phó với biến đổi khí hậu (tương tự đối với việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, thoát nước, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang…). Nhận thấy việc lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật là rất cần thiết nhằm cụ thể hóa các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để địa phương có thể định hướng tổ chức đầu tư xây dựng theo quy hoạch lâu dài, do vậy, kiến nghị các Bộ, ngành có chức năng tham mưu điều chỉnh nội dung quy định tại     Khoản 2, Điều 18, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, theo hướng cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tùy theo điều kiện địa phương được tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, để địa phương có kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, vv…) nhằm bảo đảm đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đúng định hướng quy hoạch và phát triển đô thị”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021), Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản khác có liên quan. Tuy nhiên, trong các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành hiện nay, chưa quy định trách nhiệm phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và chủ quản lý, sử dụng công trình nhằm nâng cao trách nhiệm của đơn vị đầu tư xây dựng và đơn vị chủ quản sử dụng công trình”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) làm cơ sở cho địa phương thực hiện đúng quy định”.

12345...53
Tìm theo ngày :