Thành lập Ban Chỉ đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Xây dựng(12/04/2013)

Ngày 10/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 366/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), thành phần như sau:

Tìm theo ngày :