Bộ Xây dựng trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh(13/02/2018)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định Ban quản trị chung cư được sử dụng con dấu. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công an chưa có hướng dẫn về việc khắc dấu cho các Ban quản trị chung cư. Do đó, kiến nghị Bộ Công an sớm có hướng dẫn về quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Ban Quản trị chung cư”. 

  • Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 13176/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị xem xét, sớm sửa đổi, bổ sung Điều 76, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ, nên quy định theo hướng phân cấp việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cho các chủ đầu tư. Đồng thời, giảm các thủ tục hành chính, giảm thời gian cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án để sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư và đưa vào thực hiện, vì hiện nay số lượng dự án đầu tư xây dựng hàng năm rất lớn, nhưng lực lượng cán bộ thẩm định của cơ quan chuyên ngành (Sở Xây dựng) rất mỏng, nên làm chậm tiến độ thẩm định thiết kế, dự toán”  
  •  Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 13176/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị xem xét, sớm sửa đổi, bổ sung Điều 76, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, nên quy định theo hướng phân cấp việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cho các chủ đầu tư. Đồng thời, giảm các thủ tục hành chính, giảm thời gian cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án để sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư và đưa vào thực hiện, vì hiện nay số lượng dự án đầu tư xây dựng hàng năm rất lớn, nhưng lực lượng cán bộ thẩm định của cơ quan chuyên ngành (Sở Xây dựng) rất mỏng, nên làm chậm tiến độ thẩm định thiết kế, dự toán”.
  • Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  
  •  Bộ Xây dựng vừa có công văn 218/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre vớinội dung kiến nghị: “Tại điểm b Khoản 3 Điều 2 Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017) bãi bỏ Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định về điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, tức là “loại bỏ ngành nghề tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng ra khỏi danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện”. Tuy nhiên, theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành nghành 01/06/2017) sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định“tổ chức khi tham gia lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng”. Do quy định chưa thống nhất nên khó khăn trong việc xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức “Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng” tại địa phương”. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:
  • Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri hành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 
  • Bộ Xây dựng vừa có công văn 193/BXD-TTr trả lời kiến nghịcủa cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế; tỉnh Lâm Đồng; Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014”. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng xin trả lời như sau: 
  • Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, trả lời cử tri phản ánh “Chính sách bán nhà cho người đang thuê hiện còn bất cập, chỉ quy định việc bán nhà cho người đang thuê, không phân biệt đối với trường hợp hộ đang thuê nhà của Nhà nước đã có nhà ở, đất ở và các hộ chưa có nhà ở, đất ở riêng. Đề nghị Bộ Xây dựng có cơ chế, chính sách riêng đối với bán nhà cho các hộ đã có đất ở, có nhà ở. Mặt khác, hiện nay chưa có cơ chế, chính sách đặc thù về nhà ở, đất ở cho các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị (Giao đất không thông qua hình thức đấu giá, hỗ trợ về tài chính...), chính sách nhà ở xã hội chưa đề cập tới đối tượng là công nhân làm nông nghiệp ở các nông, lâm trường”. 
  • Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. Nội dung kiến nghị:  
  • Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri  tỉnh Gia La thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  
  • Bộ Xây dựng vừa có văn bản 94/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, trả lời cử tri phản ánh theo Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì dự án phát triển nhà ở, nhà ở xã hội do Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án phát triển nhà ở. Tương tự, căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Thông tư số 20/2013/TT-BXD ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng thì đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thì Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Luật Đầu tư năm 2014 lại mâu thuẫn với các nội dung trên khi quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì nhận hồ sơ giải quyết thủ tục đầu tư, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi những quy định trên cho thống nhất giữa Luật Nhà ở và Luật Đầu tư để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.
Tìm theo ngày :