Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(13/12/2021)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi đến qua văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Trên thực tế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng xã đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, quá trình triển khai theo quy hoạch được duyệt có những bất cập, chưa phù hợp với thực tế nên cần thiết điều chỉnh quy hoạch để triển khai thực hiện. Đề nghị Bộ xem xét hướng dẫn cụ thể đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã để địa phương có cơ sở triển khai kịp thời việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển kinh tế -  xã hội.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021  với nội dung kiến nghị: “Qua thanh tra việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công theo Quyết định số 118- TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118-TTg và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở cho thấy: trong quá trình thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng đã phát hiện rất nhiều trường hợp lợi dụng chính sách, nhờ những người có công làm giả hồ sơ nhằm trốn thuế tiền sử dụng đất. Kiến nghị Chính phủ xem xét sớm tiến hành tổng kết việc thực hiện chính sách này để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ tránh bị lợi dụng, gây thất thoát ngân sách”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị:“Đề nghị xem xét ban hành quy chế quản lý xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn (khu vực được miễn giấy phép xây dựng) để tăng cường quản lý việc sử dụng đất, quản lý nhà ở của người dân”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh: tại tiết i điểm 2 khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định về trường hợp miễn giấy phép xây dựng: “Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa”. Tuy nhiên, hiện nay ở các vùng nông thôn, rất ít công trình nhà ở riêng lẻ cao hơn 7 tầng, rất ít những khu vực đã có quy hoạch chi tiết điểm dân cư. Do đó, hầu hết các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ ở khu vực nông thôn hiện nay đều thuộc diện miễn giấy phép xây dựng. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc ở khu vực nông thôn. Cử tri kiến nghị trình Quốc hội nghiên cứu sửa đổi nội dung miễn cấp giấy phép xây dựng tại khu vực nông thôn nêu trên để đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc ở khu vực nông thôn”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không có quy định chuyển tiếp về nội dung xác định quy mô dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở nên đã dẫn đến tình huống hiện nay, có một số dự án đã được xác định là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở, quy mô dưới 20 ha. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số15/2021/NĐ-CP thì dự án này không còn là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở. Đối chiếu với quy định của pháp luật về đất đai (Điều 62 Luật Đất đai) thì dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Do đó, việc ban hành các quyết định thu hồi đất để triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng cho dự án tại thời điểm hiện nay là không còn phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Vì vậy, đề nghị Chính phủ xem xét có quy định chuyển tiếp đối việc xác định khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị bổ sung nội dung hướng dẫn thẩm định, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do UBND các cấp là người quyết định đầu tư vào Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng: “Theo quy định tại điểm a, Điều 24, Luật Đầu tư công năm 2019 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: “Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi” là chưa phù hợp. Kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung thêm đối tượng thực hiện là “Ban Quản lý dự án chuyên ngành” là đối tượng tham gia lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, vì đây là cơ quan được giao trực tiếp làm chủ đầu tư nên việc bổ sung thêm đối tượng này sẽ rút ngắn thời gian, thủ tục trong quá trình thực hiện.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 333/BDN ngày 22/9/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nghĩa trang Quốc gia tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất đã được Bộ Xây dựng công bố quy hoạch từ năm 2018 nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sửa đổi Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng với cấp công trình như sau: Đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 01kV thuộc công trình cấp III; đến dưới 01kV thuộc công trình cấp IV”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 333/BDN ngày 22/9/2021 với nội dung kiến nghị: “Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, theo đó các dự án thuộc nhóm A do cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, điều này kéo dài thời gian thẩm định dẫn đến dự án chậm triển khai, khó đáp ứng tiến độ. Kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét ủy quyền cho địa phương thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án nhóm A để đẩy nhanh tiến độ”.

Tìm theo ngày :