Quảng Ngãi: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn KKT Dung Quất

Thứ hai, 11/12/2023 14:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản số 6156/UBND-KTN yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) khẩn trương triển khai tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt các Quy hoạch phân khu trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất theo nhiệm vụ được giao; tổ chức công bố, công khai, cắm mốc giới ngoài thực địa, cung cấp thông tin về quy hoạch theo đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn và các sở, ban ngành liên quan rà soát các dự án, đồ án quy hoạch, quy hoạch ngành có liên quan (thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất) để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh (hoặc hủy bỏ) theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung và các Quy hoạch phân khu trong Khu kinh tế Dung Quất được duyệt; tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể cho các Quy hoạch phân khu được duyệt theo đúng quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ.

Thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về xây dựng, quy hoạch và các văn bản về quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Quản lý với chính quyền địa phương trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất theo Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Xử lý trách nhiệm đối với địa phương để xảy ra vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn khẩn trương triển khai tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt các Quy hoạch phân khu: Khu đô thị Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi, Trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận; tổ chức công bố, công khai, cắm mốc giới ngoài thực địa, cung cấp thông tin về quy hoạch theo đúng quy định.

Rà soát các dự án, đồ án quy hoạch, quy hoạch ngành có liên quan thuộc địa bàn quản lý của địa phương, phối hợp với Ban Quản lý tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh (hoặc hủy bỏ) và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định.

Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý và các sở, ban ngành triển khai thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định.

Rà soát, kiện toàn bộ máy quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý trật tự xây dựng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng trên địa bàn (thông qua công tác cung cấp thông tin quy hoạch, thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng).

Tăng cường kiểm tra trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý quy hoạch, kiểm tra cơ quan quản lý trật tự xây dựng cấp huyện và UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được phân công quản lý. Kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm mà không phát hiện, xử lý hoặc không đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu để phát sinh mới hoặc không có biện pháp xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp với Ban Quản lý, UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch - kiến trúc, trật tự xây dựng, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp các quy định của pháp luật.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)