Xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp

Thứ ba, 04/05/2021 15:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhằm xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

Để đạt những mục tiêu trên, Chương trình số 05 tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo tiền đề cho công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; chú trọng tạo lập, gìn giữ và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Chủ động phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo lập môi trường sống an toàn, văn minh, hiệu quả. 

Chương trình cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng, đô thị và các quy hoạch ngành. Hoàn chỉnh đồng bộ các quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống; quy hoạch phân khu các đô thị vệ tinh; rà soát, lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị các khu vực quan trọng như khu vực nội đô lịch sử, khu vực hai bên sông Hồng… Chú trọng, bảo đảm đồng bộ hóa quy hoạch xây dựng, đô thị với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch, các ngành, lĩnh vực liên quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp nhất về quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, phát triển đô thị trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo quy hoạch. Hoàn thiện hệ thống quản lý đất đai, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thành giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân; rút ngắn thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường và giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường. 

Trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, chương trình tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị với nòng cốt là lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ động nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống tạo sự chuyển biến tích cực, bảo đảm an toàn về người và tài sản, giảm thiểu thiệt hại.

Chương trình đề ra nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch gồm hoàn thành Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thành và rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật còn thiếu. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong quản lý quy hoạch, kiểm soát các hoạt động xây dựng và ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất đai. 

Thành phố đưa ra các giải pháp chính sau: xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và các công cụ phục vụ công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết từ khâu thẩm định, trình duyệt quy hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai công bố quy hoạch. Lập quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường lồng ghép quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

Mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 05, nhiều ý kiến đề nghị thành phố cần quan tâm hơn đến công tác xử lý nước thải, ưu tiên đầu tư hệ thống tiêu thoát nước đô thị, xử lý chất thải rắn; sớm triển khai lập các quy hoạch phủ kín diện tích tự nhiên; tăng cường các giải pháp quản lý quy hoạch, làm rõ cơ chế phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, quản lý quy hoạch. Khi thực hiện đầu tư một tuyến đường phải đồng thời xác định chủ trương lập quy hoạch chi tiết hai bên đường. Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 05 đề nghị, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình số 05 của Thành ủy cụ thể, rõ ràng; rà soát lại những nhóm công việc trọng tâm theo nguyên tắc quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở, định hướng cho công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch. Các nhiệm vụ, giải pháp tập trung khắc phục những hạn chế, như xử lý ô nhiễm sông hồ, cải tạo chung cư cũ... gắn với tiến độ cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để các nội dung của chương trình được triển khai hiệu quả.

Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)