Hà Nội đặt mục tiêu, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tăng trung bình tối thiểu 5 bậc mỗi năm

Thứ tư, 02/06/2021 15:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 1-6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch nêu rõ các chỉ tiêu cụ thể trong công tác chỉ đạo điều hành, đó là hằng năm, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng trung bình tối thiểu 5 bậc so với năm trước. Đến năm 2023, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt trên 85%; đến năm 2025, đạt tối thiểu 95%. 100% cuộc thanh tra, kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, hoặc có dấu hiệu tham nhũng phải được kiến nghị chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật; 90% quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật phải được thực hiện xong theo quy định.

Về cải cách thể chế, 100% văn bản hướng dẫn, thi hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời theo quy định của Đảng, pháp luật hiện hành; phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Trong cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; phấn đấu có thêm 20% số lượng thủ tục hành chính được tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí.

Năm 2021, hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cấp huyện, cấp xã để bảo đảm việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đến năm 2022, việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tăng tối thiểu 20% so với năm 2021; đến năm 2025, tăng tối thiểu 30%/năm cho đến khi đạt 100%, trừ các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.

Cũng trong cải cách thủ tục hành chính, UBND thành phố đặt mục tiêu phấn đấu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện, đạt 100%; tích hợp 60% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Kế hoạch này cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; chính quyền điện tử, chính quyền số giai đoạn 2021-2025…

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)