Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với Quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ IDTT-Mỹ An

Thứ năm, 09/06/2022 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2065/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ IDTT-Mỹ An tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa.

Hiện nay, quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện theo các văn bản: Số 463/TTg-KTN ngày 28/3/2013; số 875/TTg-KTN ngày 27/5/2016; số 1797/TTg-KTN ngày 11/10/2016; số 968/TTg-CN ngày 07/7/2017; số 1748/TTg-CN ngày 07/12/2018; số 427/TTg-CN ngày 13/4/2020; số 1155/TTg-CN ngày 28/8/2020; số 1840/TTg-CN ngày 28/12/2020. Tại các văn bản nêu trên chưa xác định khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ IDTT-Mỹ An trong danh mục phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch (số thứ tự 219), quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An là quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tỉnh Long An. Hiện nay, quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự thảo Quy hoạch tỉnh Long An đang được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An lấy ý kiến Bộ Xây dựng tại văn bản số 3766/UBND-THKSTTHC ngày 27/4/2022 đề xuất phát triển khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ IDTT-Mỹ An trong giai đoạn 2031-2050 tại nội dung phương án phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, quy mô diện tích khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ IDTT-Mỹ An chưa được tính toán, xác định tại Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 và Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, xem xét, làm rõ cơ sở pháp lý của việc hình thành khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ IDTT-Mỹ An tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa với quy mô diện tích 947,9ha để phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đã được phê duyệt và chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã được phân bổ; làm cơ sở, căn cứ triển khai lập quy hoạch chung xây dựng theo quy định pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2065-BXD-QHKT_09062022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2065/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)