Định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích để làm cơ sở đấu thầu, đặt hàng

Thứ năm, 16/09/2021 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3785/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích để làm cơ sở đấu thầu, đặt hàng theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Trong đó, chức năng quản lý nhà nhà nước của Bộ Xây dựng về hạ tầng kỹ thuật có một số lĩnh vực sau: Thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; chiếu sáng đô thị; cây xanh đô thị.

Đối với các lĩnh vực nêu trên, ngày 30/5/2014, Bộ Xây dựng đã công bố các bộ định mức tại các Quyết định số: 591/QĐ-BXD, 592/QĐ-BXD, 593/QĐ-BXD, 594/QĐ-BXD để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã rà soát, điều chỉnh các hao phí định mức và xây dựng bổ sung một số định mức cho các công tác đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời lấy ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở hoàn thiện để ban hành theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội tại văn bản số 4318/SXD-KTXD, trong quá trình thực hiện duy trì các lĩnh vực dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị có nhiều công tác sử dụng các phương pháp, công nghệ mới chưa có trong hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do các cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm thực hiện. Theo quy định pháp luật, việc xây dựng và xác định định mức cho các công tác này để xác định giá, đơn giá sản phẩm dịch vụ công làm cơ sở đặt hàng, đấu thầu là cần thiết.

Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các trình tự, quy trình, thủ tục trên cơ sở chính sách hiện hành có liên quan, tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho các công tác sử dụng phương pháp, công nghệ mới nêu trên, làm cơ sở xác định giá/đơn giá sản phẩm dịch vụ theo đúng trình tự quy định pháp luật.

Việc xây dựng định mức, lấy ý kiến và ban hành định mức đối với các công tác mới phải được rà soát kỹ, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với thực tiễn và đúng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3785-BXD-KTXD_16092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3785/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)