Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác duy tu, sửa chữa công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 16/09/2021 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3784/BXD-KTXD gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về bộ định mức kỹ thuật trong công tác duy tu, sửa chữa công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành, của địa phương là định mức cho các công tác chưa được quy định trong hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và chỉ xuất hiện trong các công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý hoặc tại địa phương. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch và tổ chức xây dựng định mức dự toán theo quy định, gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến về phương pháp, căn cứ xây dựng định mức, sự phù hợp của kết quả tính toán các thành phần hao phí trước khi ban hành. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

Ý kiến đối với định mức:

* Hồ sơ xây dựng định mức

Hồ sơ xây dựng định mức dự toán bao gồm:

- Các văn bản pháp lý liên quan đến việc xây dựng định mức;

- Hồ sơ xây dựng định mức do đơn vị tư vấn lập (Liên danh Viện kỹ thuật công trình, Viện khoa học thuỷ lợi Miền Nam, Trung tâm chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai), gồm:

+ Tập 1: Báo cáo điều tra, khảo sát đo đạc, thu thập tài liệu cơ bản;

+ Tập 2: Mức hao phí cơ sở và và phụ lục tính toán mức hao phí cơ sở;

+ Tập 3: Định mức vật tư, nguyên nhiên liệu, nhân công, máy thi công duy tu sửa chữa công trình thuỷ lợi;

+ Tập 4: Chi phí tổng hợp duy tu, sửa chữa cho các công trình thuỷ lợi;

+ Tập 5: Định mức thời gian, định mức duy tu, sửa chữa công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, hồ sơ định mức tồn tại một số nội dung sau:

- Chưa đánh giá tổng thể hiện trạng định mức cho các công tác duy tu, sửa chữa công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh làm căn cứ đề xuất xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh;

- Các tập tài liệu xây dựng định mức thiếu sự nhất quán, thiếu tính logic và có sự trùng lặp rất nhiều nội dung tại các tập báo cáo;

- Không có dự thảo định mức ban hành theo quy định;

- Chưa có xác nhận của chủ đầu tư đối với hồ sơ xây dựng định mức do đơn vị tư vấn lập.

- Nhiều công tác thiếu hồ sơ làm cơ sở xác định định mức: Không có phiếu khảo sát hiện trường. Một số công tác có phiếu khảo sát hiện trường thì không rõ về thành phần cấp bậc thợ tham gia khảo sát, không mô tả hiện trạng vị trí khảo sát, vị trí nhân công, máy thi công thực hiện khảo sát...Các thông tin liên quan đến công tác (quy mô, hiện trạng…) được trình bày dưới dạng các bảng kết quả, ghi nhận số liệu của tư vấn mà không có xác nhận của bất cứ các đối tượng nào có liên quan đến quá trình thực nghiệm hiện trường để đảm bảo độ tin cậy của kết quả ghi nhận.

Phương pháp xây dựng định mức

Hồ sơ xây dựng định mức do nhiều đơn vị tư vấn thực hiện (liên danh 03 đơn vị) nên phương pháp xác định định mức tại các tập định mức không thống nhất và không rõ về cơ sở pháp lý như:

- Tập 1 (Báo cáo điều tra, khảo sát đo đạc, thu thập tài liệu cơ bản), phần thuyết minh phương pháp xây dựng định mức gồm: (i) Phân tích tính toán theo mô hình toán; (ii) Phương pháp thống kế; (iii) Phương pháp so sánh nội suy.

- Tập 2 (Mức hao phí cơ sở), phần thuyết minh phương pháp xây dựng định mức căn cứ theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng (Thông tư đã hết hiệu lực thi hành).

- Tập 3 (Mức hao phí cơ sở), phần thuyết minh phương pháp xây dựng định mức căn cứ theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Danh mục định mức:

Danh mục định mức gửi về Bộ Xây dựng lấy ý kiến không tổng hợp về số lượng, danh mục định mức, chỉ trình bày dưới dạng các nhóm công việc. Sau khi thực hiện thống kê, số lượng định mức lấy ý kiến là 444 định mức, trong đó:

- Chủ yếu là các định mức được biên soạn lại từ định mức đã được Bộ chuyên ngành ban hành: Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng (330 định mức); Quyết định số 1751/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (36 định mức).

- 78 định mức xây dựng mới.

Một số ý kiến về nhóm định mức xây dựng mới (78 định mức)

Nhóm các công tác không có tài liệu khảo sát hiện trường, không có thuyết minh việc tính toán trị số định mức nên không đủ cơ sở cho ý kiến gồm: Các công tác duy tu, sửa chữa máy bơm (tuỳ theo công suất, lưu lượng); công tác gia cố mái bờ kênh bằng bao tải đất cát.

Nhóm công tác có thực hiện khảo sát hiện trường nhưng chưa đủ cơ sở cho ý kiến về trị số định mức:

- Công tác chặt, phá, cắt cỏ, cây thuỷ sinh bằng thủ công và chặt, phá, cắt cỏ, cây thuỷ sinh bằng máy: Phiếu khảo sát hiện trường không mô tả hiện trạng vị trí thực hiện khảo sát cho công tác nào, trong khí định mức được tính toán đề xuất áp dụng cho cả 3 công tác: Duy tu, sửa chữa thường xuyên kênh; duy tu sửa chữa thường xuyên đê bao; duy tu sửa chữa thường xuyên kè.

- Công tác đào, nạo vét lòng kênh bằng thủ công: Phiếu khảo sát hiện trường chỉ ghi khảo sát cho khối lượng bùn lẫn rác, bề rộng đáy kênh B≤1m (ghi 1/3 phiếu khảo sát). Tuy nhiên phần tính toán định mức đề xuất cho rất nhiều loại bùn (bùn đặc; bùn lẫn rác; bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến; bùn lỏng) và nhiều loại bề rộng đáy kênh (B≤1m; 1<B≤5m; B>5m).

- Công tác đào, nạo vét lòng kênh bằng máy đào: Phiếu khảo sát hiện trường chỉ ghi khảo sát cho khối lượng bùn lẫn rác, bề rộng đáy kênh 1<B≤5m (1/3 phiếu khảo sát), sử dụng máy đào có dung tích gầu 0,65m3. Tuy nhiên, phần tính toán định mức đề xuất cho rất nhiều loại bùn (bùn đặc; bùn lẫn rác; bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến; bùn lỏng); nhiều loại bề rộng đáy kênh (1<B≤5m; B>5m) và nhiều loại dung tích gầu máy đào (≤0,4m3; ≤0,65m3; ≤0,8m3).

- Công tác đắp bờ kênh, mương bằng máy đào: Phiếu khảo sát hiện trường ghi sử dụng máy đào có dung tích gầu 0,65m3, không có hệ số đầm nén K. Tuy nhiên, phần tính toán định mức đề xuất cho rất nhiều loại hệ số đầm nén (K=0,85; K=0,9; K= 0,95) và nhiều loại dung tích gầu (0,65m3; 0,8m3).

- Công tác duy tu, sửa chữa máy đóng mở: Phiếu khảo sát hiện trường không ghi khẩu độ cống (B). Tuy nhiên, phần tính toán định mức đề xuất cho rất nhiều loại khẩu độ (B<3m; 3≤B<5m; 5≤B<10m; B>10m). Ngoài ra, không mô tả vị trí của 06 công nhân duy tu, sửa chữa thực hiện khảo sát để xem xét sự phù hợp.

- Công tác sơn cửa van không có dàn van và thiết bị nâng đỡ: Phiếu khảo sát hiện trường không ghi khẩu độ cống (B), không có xà lan. Tuy nhiên, phần tính toán định mức đề xuất cho rất nhiều loại khẩu độ (B<3m; 3≤B<5m; 5≤B<10m; B>10m); đối với khẩu độ 5≤B<10m; B>10m thì có hao phí định mức xà lan 300T. Ngoài ra, phiếu khảo sát cũng không mô tả vị trí của 10 công nhân duy tu, sửa chữa thực hiện khảo sát để xem xét sự phù hợp.

- Ngoài ra, các công tác khi tính toán hao phí định mức cũng không thuyết minh cơ sở đề xuất hệ số chuyển đổi định mức dự toán.

Để đảm bảo việc rà soát điều chỉnh, xây dựng và ban hành định mức công tác công tác duy tu, sửa chữa công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện theo một số nguyên tắc sau:

- Đối với các định mức dự toán đã được Bộ chuyên ngành ban hành thì áp dụng thực hiện. Trường hợp do chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công thì tổ chức đánh giá thực tế làm cơ sở thuyết minh, tính toán và điều chỉnh định mức theo quy định.

- Đối với định mức xây dựng mới, định mức điều chỉnh: Cần nghiêm túc nghiên cứu và đảm bảo về hồ sơ, căn cứ pháp lý, thực hiện việc xây dựng định mức mới, định mức điều chỉnh theo các phương pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn làm cơ sở xác định các trị số hao phí định mức theo quy định.

- Hồ sơ gửi Bộ Xây dựng cần có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền đối với kết quả tính toán do đơn vị tư vấn lập để đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ gửi xin ý kiến.

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu các nội dung nêu trên và phương pháp xác định dự toán tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD để việc xác định mức kỹ thuật trong công tác duy tu, sửa chữa công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3784-BXD-KTXD_16092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3784/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)