Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp thẩm định và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Thứ ba, 15/08/2023 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/8/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3675/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn về thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình thuộc hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1.

Về công tác thẩm định: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng thuộc nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 57 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng thuộc nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư.

Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

Về việc kiểm tra công tác nghiệm thu: Theo báo cáo tại văn bản số 1643/SXD-GĐXD, hạng mục Di dời tuyến ống cấp nước nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án nêu trên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách (đầu tư công). Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) thì công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng. Do vậy, các hạng mục công trình, công trình nêu trên phải thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình, hạng mục công trình thuộc hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án được quy định tại điểm a khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và điểm đ khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3675/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)