Lập dự toán và xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Thứ năm, 09/12/2021 17:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5094/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về việc lập dự toán và xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

1. Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Theo đó, quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa được quy định thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công (tại biểu 02, Phụ lục 1) thực hiện theo các phương thức: giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Căn cứ các quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21, khoản 3 Điều 22, điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Giá số 11/2012/QH13, nếu dịch vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa là dịch vụ sự nghiệp công được Chính phủ phân công, phân cấp quản lý và định giá, thì Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp  với Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp định giá theo thẩm quyền.

Thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm dịch vụ công; đơn giá, giá sản phẩm dịch vụ công thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

2. Nếu bảo trì công trình đường thủy nội địa thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, thì việc xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng. Việc quản lý định mức làm cơ sở xác định đơn giá, dự toán chi phí bảo trì thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

3. Dịch vụ quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa là dịch vụ sự nghiệp công (theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP) không thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5094_BXD-KTXD_09122021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5094/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)