Đôn đốc thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện giai đoạn 2023-2025

Thứ tư, 13/03/2024 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1088/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Phước, Trà Vinh  về việc đôn đốc thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) đô thị cấp huyện giai đoạn 2023-2025.

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai, Bình Phước, Lâm Đồng, Trà Vinh, dự kiến sẽ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) đô thị cấp huyện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo (Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 06/3/2024 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Đối với các tỉnh có các ĐVHC đô thị cấp huyện thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo:

- Khẩn trương tập trung nguồn lực để tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị với đề án phân loại đô thị theo quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, phù hợp với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC; sau khi sắp xếp phải đảm bảo loại đô thị đối với thành phố, thị xã hoặc trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với quận, phường theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-20230 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15).

- Gửi hồ sơ đánh giá, phân loại đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15) về Bộ Xây dựng trước ngày 01/5/2024 để tổ chức thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi về Bộ Xây dựng để kịp thời phối hợp, tháo gỡ trong quá trình lập hồ sơ đánh giá, phân loại đô thị.

2. Đối với các tỉnh có các ĐVHC đô thị cấp huyện thuộc diện khuyến khích sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo:

- Rà soát các lộ trình triển khai thực hiện, tính khả thi khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị giai đoạn 2023-2025 đảm bảo các quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

- Trường hợp thực hiện trong giai đoạn 2023-2025, khẩn trương tập trung nguồn lực để tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị với đề án phân loại đô thị theo quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, phù hợp với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC; sau khi sắp xếp phải đảm bảo loại đô thị đối với thành phố, thị xã hoặc trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với quận, phường theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

- Gửi hồ sơ đánh giá, phân loại đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 về Bộ Xây dựng trước ngày 01/6/2024 để tổ chức thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác tham gia thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 để kịp thời chủ động phối hợp với địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đánh giá, phân loại đô thị đề nghị gửi về Bộ Xây dựng hoặc liên hệ trực tiếp với Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng để nghiên cứu, hướng dẫn và phối hợp.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1088/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)