Cao Bằng: Tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 14/09/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảngvà Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng NTM (CT NTM) là chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xãhội, chính trị và quốc phòng - an ninh thông qua các chỉ tiêu phát triểncụ thể cho từng lĩnh vực. Đến thời điểm này, công tác thực hiện CT NTMtại tỉnh Cao Bằng được triển khai tích cực và đạt được một số kết quảbước đầu đáng ghi nhận.
Sau khi Quyết định số 800/QĐ-TTG ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh, các sở, ban, ngành đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung CT NTM theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương và đã đạt được một số kết quả nhất định: Thành lập BCĐ cấp tỉnh. BCĐ cấp huyện và Tổ giúp việc, thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình, Ban quản lý xã, các tổ và bộ phận giúp việc xã, lựa chọn xã điểm chỉ đạo thực hiện Chương trình, thực hiện quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã điểm. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, ngay từ đầu năm 2011, BCĐ NTM của tỉnh Cao Bằng đã tổ chức triển khai và chỉ đạo quyết liệt các hoạt động, đôn đốc BCĐ các huyện tổ chức tốt các hoạt động theo yêu cầu và nhiệm vụ đề ra.

Tuy là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng Cao Bằng là một trong những tỉnh có tỷ lệ xã xây dựng NTM khá cao. Toàn tỉnh hiện có 179 xã thực hiện CT NTM (do có 2 xã đã thành lập phường là xã Đề Thám và xã Ngọc Xuân). Trước mắt, BCĐ tỉnh đã lựa chọn 37 xã làm điểm, thực hiện cơ chế đầu tư tập trung với mục tiêu đến năm 2015 sẽ có 18 xã (10%) đạt chuẩn về NTM và 36 xã (20%) đạt từ 10 tiêu chí trở lên, trong đó có 3 xã điểm theo chỉ đạo của tỉnh là: Xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh (đại diện cụm các huyện miền Đông); xã Nam Tuấn, huyện Hòa An (đại diện cụm các huyện vùng đồng) và xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình (đại diện cụm các huyện miền Tây). Các xã điểm đã thành lập xong BQL và Tổ khảo sát xã. BCĐ tỉnh giới thiệu đơn vị tư vấn cho xã để hợp đồng thực hiện quy hoạch. Đến nay, đã hoàn thành quy hoạch theo Quyết định 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch nông thôn mới được 3/37 xã (xã điểm) trong năm 2010, các xã còn lại đang triển khai thực hiện. 85/179 xã hoàn thành khảo sát, rà soát, đánh giá kết quả thực trạng nông thôn mới.

Theo BCĐ xây dựng chương trình NTM Cao Bằng, công tác phối hợp chỉ đạo của địa phương: Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp tốt trong tổ chức, thực hiện triển khai các nội dung CT NTM của Trung ương. Tích cực tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng trong xây dựng CTNTM đến cán bộ, đảng viên và người dân nhằm huy động sức mạnh, nguồn lực của cả cộng động cho xây dựng NTM. Mặt khác địa phương luôn chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ xây dựng NTM từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, xã và cấp thôn, bản giai đoạn 2011 - 2015; triển khai tại 13 xã điểm chỉ đạo của huyện, thị xã, tỉnh chủ trương hỗ trợ cho việc thực hiện đổi mới hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả (tiêu chí thứ 13 của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM)…

Đây là chương trình lớn, đa mục tiêu, lần đầu được triển khai tại Cao Bằng nên còn gặp một số khó khăn như: Đội ngũ cán bộ giúp việc, đội ngũ nhân viên Cty tư vấn chưa có kinh nghiệm trong xây dựng quy hoạch nông thôn, nhất là phần quy hoạch phát triển sản xuất, nên tiến độ lập quy hoạch chậm phải sửa lại nhiều lần.Trình độ sản xuất của bà con còn lạc hậu; khả năng tiếp cận thị trường, nhận thức của người dân và một bộ phận cán bộ cấp xã còn hạn chế. Hơn nữa, việc phân bố dân cư ở các thôn, bản còn rải rác, công tác quy hoạch chưa được thống nhất, lâu dài, vị trí trung tâm của các xã còn hạn hẹp, hết quỹ đất. Hạ tầng nông thôn còn nhiều yếu kém, đặc biệt khó khăn trong huy động vốn. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Chương trình còn chậm so với yêu cầu và chưa đồng bộ; công tác lập quy hoạch, triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng, tiến độ chậm…

Là tỉnh miền núi với xuất phát điểm thấp, nếu đối chiếu với Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới thì chỉ có ít địa phương trong tỉnh đạt được một số tiêu chí trong 19 tiêu chí đã được ban hành. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng tích cực của nhân dân vùng Cách mạng chiến khu xưa, Cao Bằng đã và đang tích cực xây dựng, thực hiện NTM lộ trình đề ra như năm 2011: hoàn thành báo cáo khảo sát thực trạng nông thôn mới các xã, hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng NTM 90 xã (50%); năm 2012, hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM các xã còn lại; năm 2013, phấn đấu 20% số xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM; đến năm 2014 - 2015, phấn đấu 10% số xã đạt chuẩn xây dựng NTM và có 50% số xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên (theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM). Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục mở các lớp đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý CTNTM, chỉ đạo các huyện, thị xã tiến hành triển khai lập quy hoạch và xây dựng đề án cấp xã cho 65 xã hoàn thành trong năm 2011; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện cử cán bộ tham gia phụ trách giúp xã thực hiện công tác quy hoạch. Tỉnh cũng đềnghị Chính phủ phân bổ kinh phí hàng năm cho các các tỉnh miền núi cao hơn các vùng khác để các tỉnh miền núi có điều kiện thực hiện hoàn thành Chương trình theo như kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, đề nghị Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các thông tư, cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình nông thôn mới cấp tỉnh./.
 

Theo : Báo Xây dựng điện tử
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)