Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Thứ sáu, 10/12/2021 16:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh: tại tiết i điểm 2 khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định về trường hợp miễn giấy phép xây dựng: “Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa”. Tuy nhiên, hiện nay ở các vùng nông thôn, rất ít công trình nhà ở riêng lẻ cao hơn 7 tầng, rất ít những khu vực đã có quy hoạch chi tiết điểm dân cư. Do đó, hầu hết các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ ở khu vực nông thôn hiện nay đều thuộc diện miễn giấy phép xây dựng. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc ở khu vực nông thôn. Cử tri kiến nghị trình Quốc hội nghiên cứu sửa đổi nội dung miễn cấp giấy phép xây dựng tại khu vực nông thôn nêu trên để đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc ở khu vực nông thôn”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5118/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/6/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng thì:

1. Các xã phải được lập quy hoạch chung xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã, làm cơ sở lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập các dự án đầu tư xây dựng.

2. Các điểm dân cư nông thôn phải được lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.”

Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì:

“2. Nội dung về quản lý trật tự xây dựng:

a) Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng: Việc quản lý trật tự xây dựng theo các nội dung của giấy phép xây dựng đã được cấp và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng, nội dung quản lý trật tự xây dựng gồm: kiểm tra …, sự tuân thủ của việc xây dựng với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt và quy định của pháp luật có liên quan; …”.

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì:

“4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

c) Ban hành quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị cho từng khu vực để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng trong đô thị, trong khu chức năng và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn;”

Như vậy, đối với các điểm dân cư nông thôn đã được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã thì phải được lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Đối với những khu vực nông thôn không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn (các công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng được miễn giấy phép xây dựng khi xây dựng tại khu vực này), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy chế quản lý kiến trúc,… để làm cơ sở quản lý trật tự xây dựng cũng như tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc ở khu vực này.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến góp ý của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình để nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Ngành Xây dựng trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5118/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)