Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 10/12/2021 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không có quy định chuyển tiếp về nội dung xác định quy mô dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở nên đã dẫn đến tình huống hiện nay, có một số dự án đã được xác định là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở, quy mô dưới 20 ha. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số15/2021/NĐ-CP thì dự án này không còn là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở. Đối chiếu với quy định của pháp luật về đất đai (Điều 62 Luật Đất đai) thì dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Do đó, việc ban hành các quyết định thu hồi đất để triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng cho dự án tại thời điểm hiện nay là không còn phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Vì vậy, đề nghị Chính phủ xem xét có quy định chuyển tiếp đối việc xác định khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5117/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Tại Điều 2 của Luật số 62/2020/QH14 đã sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Luật Nhà ở 2014 về dự án đầu tư xây dựng nhà ở (không bao gồm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị).

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở được quy định chi tiết tại khoản 1, khoản 2 Mục VII Phụ lục IX kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đã có các quy định nhằm phân định rõ dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, các loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Việc phân định dự án khu đô thị và dự án khu nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở là để thực hiện các trình tự đầu tư xây dựng theo pháp luật về xây dựng.

Đối với việc sử dụng các khái niệm này tại các pháp luật có liên quan cũng như quy định về chuyển tiếp cho các loại dự án này, cụ thể là quy định chuyển tiếp cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở theo pháp luật về đất đai, đề nghị Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện hoặc rà soát, sửa đổi pháp luật về đất đai trong trường hợp cần thiết.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5117/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)