Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 04/02/2021 18:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 11038/VPCP-QHĐP ngày 31/12/2020, với nội dung kiến nghị: Đề nghị ban hành các chính sách mới như hỗ trợ nhà ở, đất ở… nhằm nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 403/BXD-QLN trả lời như sau:

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện qua từng thời kỳ. Từ năm 1996 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở như: Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013. Ngoài ra, Quốc hội cũng đã ban hành Luật Nhà ở 2014, trong đó quy định tùy từng trường hợp người có công với cách mạng được hỗ trợ giao đất ở, miễn tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Các chính sách này đã và đang giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình người có công với cách mạng ổn định, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngày 30/8/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2462/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết việc thực hiện Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở; tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, thu lợi bất chính, làm thất thu lớn ngân sách nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có các văn bản: số 2380/BXD-QLN ngày 25/9/2018, số 3305/BXD-QLN ngày 28/12/2018, số 90/BXD-QLN ngày 20/3/2019, số 782/BXD-QLN ngày 16/4/2019 gửi 63 địa phương và các Bộ, ngành liên quan đề nghị tổng kết việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà nêu trên. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 68/BC-BXD ngày 29/5/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết việc thực hiện các chính sách nêu trên.

Ngày 01/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 786/TTg-CN giao Bộ Xây dựng căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện nay, việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đã kết thúc. Bộ Xây dựng đang tổng hợp báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách này của các địa phương trên cả nước và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết chính sách (dự kiến vào tháng 3/2021).

Ngày 09/12/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phê duyệt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021). Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Bộ Xây dựng có trách nhiệm căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng để nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, cơ chế hỗ trợ về đất đối với người có công với cách mạng.

Do đó, đối với đề nghị ban hành chính sách mới hỗ trợ đất ở nhằm nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 403/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)