Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Long An

Thứ năm, 13/02/2014 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 226/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Long An về nội dung “Tại Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới có quy định đối với những dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên do Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư; những dự án còn lại (trừ các dự án quy định tại Khoản 1 Điều 15) do UBND cấp tỉnh cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Ngày 14/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định này thay thế Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ), tại Khoản 1, Điều 21 có quy định đối với những dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên (kể cả các dự án thuộc địa giới hành chính của hai tỉnh trở lên hoặc khu vực có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng) do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép đầu tư; những dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha đến 100 ha do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đầu tư sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới trước đây, UBND tỉnh đã cho chủ trương thực hiện các dự án này đúng theo quy định tại Nghị định số 02/2006/NĐ-CP, về các dự án dưới 200 ha do UBND cấp tỉnh cho phép đầu tư. Nay, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP được ban hành gây vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Kiến nghị Chính phủ cho phép tỉnh Long An tiếp tục triển khai thực hiện các dự án trước đây có quy mô sử dụng đất từ 100 ha đến 200 ha đã có chủ trương của UBND tỉnh và áp dụng theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án. Đối với các dự án khu đô thị mới trở về sau sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP”.

Theo Khoản 2 Điều 53 “Hiệu lực thi hành” Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Nghị định 11/2013/NĐ-CP), quy định Nghị định này thay thế Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế Khu đô thị mới. Theo đó Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ không còn hiệu lực áp dụng.

Chương V của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đã quy định cụ thể về xử lý chuyển tiếp đối với từng trường hợp dự án đã triển khai trước khi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP có hiệu lực. Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, trong đó Điều 25 và Điều 26 hướng dẫn chi tiết về xử lý chuyển tiếp đối với các dự án, phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan. Tùy theo thực trạng pháp lý cụ thể của mỗi dự án, Sở Xây dựng của địa phương có trách nhiệm hướng dẫn các quy trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 226/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)