Trả lời nội dung liên quan đến khoảng cách an toàn về môi trường của dự án Nhà máy luyện Kẽm Tuyên Quang

Thứ ba, 11/06/2024 16:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 998/UBND-KT ngày 16/3/2024 và công văn số 1331/UBND-KT ngày 05/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về nội dung liên quan đến khoảng cách an toàn về môi trường của dự án Nhà máy luyện Kẽm Tuyên Quang tại Khu công nghiệp Long Bình An.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3474/BXD-KHCN trả lời như sau:

Về nội dung liên quan đến dự án Nhà máy luyện Kẽm Tuyên Quang, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4173/BXD-KHCN ngày 18/9/2023 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ các thông tin do Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp tại 02 văn bản đã nhận được, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Luật Bảo vệ môi trường 2020 (khoản 2, Điều 53) và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (khoản 4, Điều 52) quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng.    

- Đối với dự án chế biến khoảng sản (Nhà máy luyện kẽm Tuyên Quang) phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia (Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050), UBND tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến thống nhất của Bộ Công thương và báo cáo Thủ tưởng Chính phủ quyết định nếu vượt thẩm quyền.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD) chỉ áp dụng cho “hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn (sau đây gọi tắt là quy hoạch đô thị - nông thôn) bao gồm quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch đô thị - nông thôn” (Khoản 1.1. Phạm vi áp dụng). QCVN 01:2021/BXD không quy định cụ thể khoảng cách an toàn về môi trường đối với cơ sở sản xuất công nghiệp. Điểm 2.5.1, phần chú thích của QCVN 01:2021/BXD quy định trường hợp chưa có văn bản pháp luật về môi trường về mức độ độc hại và yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường thì cho phép sử dụng công cụ đánh giá tác động môi trường để xác định.

Theo quy định tại Điều 32, Luật Bảo vệ môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường phải xác định “sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan” và phải “thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án đầu tư”. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang rà soát, đánh giá và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án Nhà máy luyện kẽm Tuyên Quang với Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Long Bình An và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị có liên quan về khoảng cách an toàn về môi trường, việc lấy ý kiến chuyên gia và cộng đồng dân cư liên quan theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3474/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)