Bộ Xây dựng góp ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trạm biến áp 110kV Yên Lư và nhánh rẽ đấu nối

Thứ ba, 04/06/2024 16:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2239/BKHĐT-KTCNDV ngày 26/3/2024, Văn bản số 3046/BKHĐT-KTCNDV ngày 22/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trạm biến áp 110kV Yên Lư và nhánh rẽ đấu nối gửi kèm Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng điện và công nghiệp lập năm 2024.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3336/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Dự án trạm biến áp 110kV Yên Lư và nhánh rẽ đấu nối được đề xuất đầu tư xây dựng trên địa các bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang với trạm biến áp và một phần tuyến đường dây nằm trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, một phần tuyến đường dây nằm trên địa bàn thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (chiều dài tuyến đường dây khoảng 3,4km). Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Bắc Nam làm chủ đầu tư. Căn cứ khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 thì Dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại điểm 4 Văn bản số 2239/BKHĐT-KTCNDV ngày 26/3/2024, Bộ Xây dựng có ý kiến trong phạm vi quản lý nhà nước về xây dựng. Cụ thể:

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu Dự án trạm biến áp 110kV Yên Lư và nhánh rẽ đấu nối tư (sau đây gọi là Dự án) gửi kèm Văn bản số 2239/BKHĐT-KTCNDV ngày 26/3/2024, Văn bản số 3046/BKHĐT-KTCNDV ngày 22/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cơ bản đảm bảo thành phần hồ sơ đã được quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

2. Theo thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng gửi kèm theo Văn bản số 2239/BKHĐT-KTCNDV ngày 26/3/2024 thì Dự án có điểm đầu đặt tại cột 38A tuyến đường dây 110kV lộ 172 E7.15 Quang Châu – 171.E27.18 Quế Võ 3, điểm cuối tuyến đặt tại Pooctich 110kV trạm biến áp 110kV Yên Lư. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu chủ đầu tư rà soát, làm rõ việc đảm bảo các yêu cầu kinh tế-kỹ thuật; tuân thủ các quy định về an ninh, quốc phòng, quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành có liên quan trong phạm vi tuyến đường dây đi qua. Các trường hợp tuyến đường dây đi qua những khu vực có địa hình phức tạp, vượt qua núi cao có địa hình tương đối dốc vượt nhịp lớn cần đề xuất giải pháp thiết kế sơ bộ các cấu kiện cột điện, lưới điện phù hợp yêu cầu kỹ thuật của dự án.

3. Về sự phù hợp quy hoạch           

3.1. Quy hoạch phát triển điện lực

Trạm biến áp 110kV Yên Lư công suất 63MVA nằm trong Danh mục trạm biến áp 2200kV, 110kV xây mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất của tình Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 thuộc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 13976/QĐ-BCT ngày 18/12/2015. Đối với đoạn tuyến đường dây (nhánh rẽ đấu nối gồm một phần nằm trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, một phần nằm trên địa bàn thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu chủ đầu tư bổ sung tài liệu làm rõ sự phù hợp của Dự án với Quy hoạch phát triển điện lực theo quy định.

Việc sử dụng đất của Dự án cần tuân thủ các quy định của Luật Đất đai, đảm bảo các quy định tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

3.2. Về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị: Trạm biến áp 110kV Yên Lư có địa điểm xây dựng tại lô đất hạ tầng kỹ thuật HT.03 Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tuyến đường dây 110kV cấp điện cho trạm biến áp 110kV Yên Lư có chiều dài dự kiến khoảng 3,4km, nằm trên địa bàn thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (khoảng 544m) và huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (khoảng 2.718m, gồm 597m đi ngoài Khu công nghiệp Yên Lư và 2.121m đi trong Khu công nghiệp Yên Lư).

Trạm biến áp và tuyến đường dây cấp điện cho trạm biến áp có địa điểm xây dựng trong phạm vi Đồ án Quy hoạch chung đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 19/01/2024; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 được được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 728/QĐ-TTg ngày 20/6/2023.

Trạm biến áp 110kV Yên Lư đề xuất xây dựng tại khu vực có chức năng sử dụng đất quy hoạch là đất hạ tầng kỹ thuật khác ngoài đô thị tại Quy hoạch chung đô thị Việt Yên là phù hợp. Cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Việt Yên, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 11/3/2024.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý UBND tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ các cấp độ quy hoạch.

4. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng cần được Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu chủ đầu tư rà soát, bổ sung sơ bộ danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng của Dự án. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

5. Việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

6. Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng cần rà soát, hoàn chỉnh các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đảm bảo các quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đồng thời dự án cần được hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

7. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng cần được rà soát, hoàn chỉnh các nội dung về sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đảm bảo các quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của Dự án.

8. Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng của Dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; khoản 2 Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3336/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)