Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án

Thứ hai, 05/12/2022 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5507/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh: Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 15/4/2017, theo đó tổng mức đầu tư của dự án là 3.115 tỷ đồng. Hiện nay, Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng (sau đây gọi là Dự án) được đề xuất điều chỉnh với một số nội dung chủ yếu sau: (1) Cụm công trình đầu mối, bao gồm: Hồ chứa, đập đầu mối, tràn xả lũ và cống lấy nước; (2) Hệ thống đường ống dẫn nước, bao gồm: Đường ống chính, đường ống nhánh cấp 1 và đường ống nhánh cấp 2. (3) Tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án 4.127,884 tỷ đồng.

Về mục tiêu của dự án: Theo thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh thì việc đầu tư xây dựng Dự án nhằm điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các ngành kinh tế, cơ sở cho phát triển kinh tế vùng theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống nhân dân 17 xã thuộc hai huyện Yên Thủy và Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay điều chỉnh thành 13 xã do thực hiện sáp nhập các xã của huyện Yên Thủy và Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình); cấp nước bổ sung vào mùa kiệt cho các công trình tưới đã xây dựng ở hạ du thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A: Dự án có tổng mức đầu tư điều chỉnh 4.127,884 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã phân loại dự án phù hợp tiêu chí phân loại dự án nhóm A được quy định tại Điều 8 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Theo thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh hiện nay đã thể hiện sơ bộ danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình lập dự án, thiết kế xây dựng công trình. Tuy nhiên, cần rà soát, bổ sung và cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Việc sử dụng đất của dự án cần tuân thủ các quy định của Luật Đất đai, đảm bảo các quy định tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 23/01/2018, tuy nhiên hiện nay dự án đã được đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng. Do vậy các nội dung bảo vệ môi trường của dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Điều 99 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần bổ sung đánh giá tính đồng bộ, hiệu quả của dự án khi thay đổi quy mô đầu tư hệ thống dẫn nước từ chiều dài tuyến đường ống chính là 33,4km xuống còn 19,4km kèm theo 17km ống nhánh. Đồng thời rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình đảm bảo các nội dung đã được quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Dự án được phê duyệt năm 2018, pháp luật quản lý chi phí về đầu tư xây dựng đối với Dự án là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn kèm theo. Sau thời điểm trên, Chính phủ đã ban hành các Nghị định thay thế tại: Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021. Tuy nhiên, hồ sơ chưa làm rõ pháp luật quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với Dự án; đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy định chuyển tiếp tại các Nghị định nêu trên, thực tế thực hiện và các quy định có liên quan để việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư điều chỉnh theo đúng quy định.

Hồ sơ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư chưa thuyết minh rõ phần không điều chỉnh và phần điều chỉnh của từng thành phần chi phí trong sơ bộ tổng mức đầu tư điều chỉnh so với sơ bộ tổng mức đầu tư đã được duyệt.

Mặt khác, giá trị các thành phần chi phí trong sơ bộ tổng mức đầu tư đã được phê duyệt chưa đồng bộ giữa các báo cáo. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát, đối chiếu giá trị các thành phần chi phí tại Tờ trình số 565/TTr-BQL-TĐ ngày 15/8/2022 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi, Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh số 1169/BC-XD-TĐ ngày 25/8/2022, Tờ trình số 5680/TTr-BNN-KH ngày 30/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với giá trị các thành phần chi phí tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 15/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (giá trị tại Báo báo kết quả thẩm định số 08/BC-HĐLN ngày 04/4/2017 của Hội đồng thẩm định liên ngành) để đảm bảo tính thống nhất của số liệu.

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh thì chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đầu mối tăng 474 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hệ thống đường ống dẫn nước tăng khoảng 202 tỷ (do trước đây nội dung này giao UBND tỉnh Hòa Bình tự chịu trách nhiệm nên không tính trong phương án đã được duyệt). Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hòa Bình xem xét, đánh giá cụ thể, xác định nguyên nhân việc phát sinh chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư làm tăng sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị trong sơ bộ tổng mức đầu tư điều chỉnh (kèm theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh số N0CTC-TKTĐC do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo lập) được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng và đơn giá tổng hợp. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của khối lượng, giá, đơn giá với thiết kế sơ bộ điều chỉnh. Rà soát, làm rõ cơ sở tạm tính một số chi phí như: khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; khảo sát giai đoạn lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; lập hồ sơ lưu trữ điện tử; tư vấn độc lập thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; mô tả địa chất hố móng trong quá trình xây dựng …đảm bảo theo quy định. Xem xét lại tính toán chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, chi phí khác của công trình đầu mối, hồ chứa do các chi phí này chiếm tỷ trọng khá lớn (khoảng 21,7%) so với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong tổng chi phí đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5507-BXD-HDXD_05122022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5507/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)