Bộ Xây dựng cho ý kiến về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

Thứ năm, 01/12/2022 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5475/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý kiến về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng (phân bố lại dân số các phân khu).

Về quy trình lấy ý kiến: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng (phân bố lại dân số các phân khu) đã tiến hành lấy ý kiến đối với các nội dung điều chỉnh theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 05/2021/QĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, cần rà soát, làm rõ một số nội dung trước khi điều chỉnh như sau: Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ QHC 359 (phân bố lại dân số các phân khu) phù hợp điều kiện điều chỉnh quy hoạch chung quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 05/2021/QĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, đồng thời phù hợp với Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội. Tuy nhiên, về loại hình điều chỉnh cần phải làm rõ hơn đây là điều chỉnh cục bộ theo quy định tại Căn cứ Khoản 9 Điều 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.

Bổ sung nội dung đánh giá tác động của việc tăng/giảm quy mô dân số của các phân khu đến mục tiêu giảm áp lực về dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực trung tâm thành phố, cũng như tạo động lực mới để phát triển kinh tế khu vực phía Tây và phía Nam Thành phố theo định hướng đến năm 2045 của QHC 359.

Bổ sung số liệu, phương pháp tính toán và giải pháp quy hoạch để làm rõ hơn về khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn…), hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện) tại các phân khu điều chỉnh tăng quy mô dân số, đảm bảo tính khả thi của Điều chỉnh cục bộ QHC 359 (phân bố lại dân số các phân khu).

Tại các phân khu điều chỉnh giảm quy mô dân số, chỉ tiêu Đất đơn vị ở (m2/người) có tăng so với chỉ tiêu được phê duyệt theo QHC 359. Cần xem xét bổ sung tăng quỹ đất dự trữ phát triển cho các Đơn vị ở  giai đoạn sau 2030.

Bổ sung các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư kết hợp với kế hoạch để sớm thực hiện đối với các dự án hạ tầng khung tại các khu vực trung tâm dự kiến phân bổ tăng quy mô dân số.

Rà soát, chỉnh sửa dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch, tập trung vào các nội dung điều chỉnh, đồng thời bổ sung trách nhiệm của UBND thành phố Đà Nẵng trong việc triển khai thực hiện điều chỉnh cục bộ.

Cơ quan tổ chức lập Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chịu trách nhiệm về tính xác thực của các số liệu đất đai, hạ tầng và công khai, minh bạch việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan, tránh để xảy ra khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5475-BXD-QHKT_01122022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5475/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)