Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040

Thứ tư, 24/08/2022 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3760/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang góp ý kiến về đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).

Căn cứ Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 21/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000) làm cơ sở xây dựng và phát triển đô thị Lan Mẫu trở thành đô thị loại V, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của Tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý là cần thiết.

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lan Mẫu được lập theo Nhiệm vụ lập Quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 10/6/2021, theo trình tự, nội dung, quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, đã thực hiện việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam thông qua tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 17/12/2021; Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang có ý kiến nhất trí chủ trương tại Thông báo số 917-TB/TU ngày 03/3/2022 của Tỉnh ủy Bắc Giang; được Sở Xây dựng Bắc Giang thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 346/BC-SXD ngày 06/6/2022.

Một số nội dung cần lưu ý, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện: Nghiên cứu điều chỉnh tên và thời hạn quy hoạch của Đồ án cho phù hợp quy định tại khoản 10 Điều 3, khoản 3 Điều 28 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Bổ sung phần các văn bản pháp lý căn cứ lập quy hoạch: Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, thay thế Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2021 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị (thực hiện các quy định quản lý, bảo vệ và phát huy công trình kiến trúc có giá trị); Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan.

Việc rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch, đánh giá quỹ đất xây dựng đô thị phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật, theo quy định. Lựa chọn đất xây dựng đô thị phải đảm bảo các yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu, phòng tránh lũ lụt. Bổ sung nội dung rà soát, đánh giá các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Làm rõ về cơ sở dự báo, phương pháp dự báo dân số, động lực phát triển đô thị để đề xuất phương án quy hoạch khả thi (quy mô dân số dự báo tại đồ án quy hoạch cao hơn so với Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt).

Rà soát nội dung đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Nam đã được phê duyệt, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất  đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất xây dựng đô thị. Điều chỉnh chỉ tiêu đất nghĩa trang đến năm 2040 phù hợp với tiêu chuẩn 0,06ha/1.000 dân; đảm bảo diện tích đất quốc phòng - an ninh theo quy định.

Lưu ý không thực hiện “cập nhật”, “tích hợp” các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư, ý tưởng đầu tư chưa đảm bảo điều kiện về pháp lý; tránh hợp thức hóa các dự án vi phạm (nếu có).

Bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch theo quy định (dự thảo Quyết định phê duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch…). Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập đồ án.

Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3760-BXD-QHKT_24082022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3760/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)