Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2020

Thứ sáu, 07/12/2012 21:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/12, Bộ dựng đã có công văn 91/BXD–QLN hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2020.

1. Theo điều 135 Luật Nhà ở năm 2005, việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở các tỉnh, thành phố được quy định như sau:

- Căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ ban hành định hướng phát triển nhà ở quốc gia làm cơ sở hoạch định các chính sách cụ thể đảm bảo nhu cầu thiết yếu của nhân dân về cải thiện chỗ ở.

- Căn cứ vào định hướng phát triển nhà ở quốc gia, các chính sách về nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

Tại khoản 1 điều 74, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định: Trên cơ sở định hướng, chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, các cơ chế, chính sách về phát triển, quản lý nhà ở hiện hành của trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cho từng giai đoạn năm năm và mười năm hoặc dài hơn trên địa bàn để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành.

Ngày 30/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trong đó nêu rõ: các chỉ tiêu phát triển nhà ở, trong đó có chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho từng nhóm đối tượng phải được xác định cụ thể trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và từng giai đoạn để tổ chức triển khai, đồng thời là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở có nội dung tương tự như xây dựng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu để triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, khi tính toán chi phí thực hiện việc lập Chương trình phát triển nhà ở các địa phương có thể áp dụng Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu”.

2. Về việc áp dụng hệ số Qn (hệ số khác biệt giữa quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu) cho việc xây dựng chương trình phát triển nhà ở do chưa có quy định cụ thể tại Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT. Tuy nhiên, có chỗ ở là quyền và nhu cầu hết sức thiết yếu của mỗi người dân; phát triển nhà ở là cơ sở quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Do vậy, hệ số Qn đối với quy hoạch phát triển nhà ở cũng cần được lựa chọn tương đương hệ số dành cho các ngành lĩnh vực chính, quan trọng đã được quy định tại phụ lục VII của Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT như: quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông chung, hệ thống hạ tầng năng lượng chung, hệ thống các khu công nghiệp, … (tối đa là 0,35).

3. Chương trình phát triển nhà ở của các tỉnh được nghiên cứu, xây dựng tại thời điểm này để triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 có nhiều nội dung mới, khác so với Chương trình phát triển nhà ở đã được xây dựng những năm trước đây. Vì vậy, việc xây dựng Chương trình được xem là xây dựng mới, không phải là điều chỉnh, bổ sung Chương trình đã xây dựng trước đây.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 91/BXD–QLN.

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 91 BXD-QLN 05-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)