Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn một số nội dung về quy hoạch, đánh giá chất lượng đô thị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Thứ hai, 10/06/2024 17:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 517/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn một số nội dung về quy hoạch, đánh giá chất lượng đô thị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 bao gồm các ông (bà) có tên sau:

I. Ban soạn thảo:

1. Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Đại diện Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

4. Đại diện Bộ Nội vụ, Thành viên;

5. Đại diện Bộ Tư pháp, Thành viên;

6. Ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Bà Đặng Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;

11. Đại diện Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

12. Bà Lê Hồng Thủy, Trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

13. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Trưởng phòng Chiến lược và Kế hoạch phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Dư Minh, Trưởng phòng Thẩm định dự án phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

15. Ông Nguyễn Cao Viên, Giám đốc Trung tâm thông tin, hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên.

II. Tổ biên tập:

1. Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Đại diện Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

4. Đại diện Bộ Nội vụ, Thành viên;

5. Đại diện Bộ Tư pháp, Thành viên;

6. Bà Lê Hồng Thủy, Trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Trần Quang Hiệp, Chuyên viên phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Trịnh Tuấn Anh, Chuyên viên phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Đình Long, Chuyên viên Văn phòng Cục, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Đại diện Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;

11. Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

12. Đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, Trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập và có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi Nghị quyết  về việc hướng dẫn một số nội dung về quy hoạch, đánh giá chất lượng đô thị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2024.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 517/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)